huishoudelijk reglement

 

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandstalige Vereniging Gran Canaria

Goedgekeurd in de ALV van 27 november 2022

 

1. Algemeen
2. Naam
3. Doel
4. Middelen
A contributie
B Adverteerders
C Giften
5. ALV
6. Bestuur
7. Leden
8. Ereleden
9. Clubs
10. Kascommissie
11. Clubnieuws

 

1. Algemeen

Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Deze zijn officieel in het Spaans en die zijn juridisch leidend.
Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement geldt dat de Nederlandse versie van de statuten, zoals gepubliceerd op de website van de vereniging, leidend en regelgevend is en een integraal onderdeel is van dit huishoudelijk reglement.
Onder schriftelijk wordt mede verstaan een digitaal bericht met kennisgeving van ontvangst. Een digitaal bericht zonder kennisgeving geldt niet als schriftelijk.
Onder ALV verstaan wij de Algemene Leden Vergadering.

2. Naam

Onze vereniging heet officieel Asociacion Neerlandesa Canaria NVC.
De werknaam voor Nederlandstaligen wordt: Nederlandstalige Vereniging Gran Canaria.
Als ooit wordt overgegaan tot het wijzigen van de statuten dan wordt de Spaanse naam dienovereenkomstig aangepast.

3. Doel

Teneinde onze doelstellingen te realiseren doen wij:

  • Het organiseren van clubs en activiteiten.
  • Het organiseren van evenementen.
  • Het verspreiden van nieuws en informatie via onze website en social media.
  • Het versturen van een digitale nieuwsbrief met de naam Clubnieuws
4. Middelen
A Contributie

Conform art 47 van de statuten loopt het verenigingsjaar van 1 oktober tot en met 30 september.
De leden betalen contributie die door de ALV wordt vastgesteld.
De contributie wordt jaarlijks via automatische incasso voldaan.
Als tijdens het verenigingsjaar iemand lid wordt na 1 oktober dan betaalt hij/zij:

  • het volledige bedrag bij aanvang van het lidmaatschap vóór medio januari. 
  • 50% van de contributie bij aanvang van het lidmaatschap na medio januari.

Er dient een inschrijfgeld te worden betaald ter grootte van 1x de jaarcontributie.

B Adverteerders

De tarieven voor adverteerders worden door het bestuur vastgesteld.

C Giften

Het is mogelijk dat de vereniging giften krijgt en accepteert. Als de gift substantieel is worden de leden hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld via Clubnieuws.
Als hiertegen niet binnen 1 maand na publicatie schriftelijk bezwaar wordt gemaakt is de gift definitief geaccepteerd.

5. ALV

De ALV wordt in principe in november of begin december gehouden.
Een lid, dat door een ander lid gemachtigd is namens hem/haar tijdens de algemene vergadering op te treden, overhandigt deze machtiging aan het bestuur en tekent de presentielijst ook namens hem/haar.
Vóór een algemene vergadering tekenen de leden de presentielijst.
Alleen een lid, op wiens naam de presentielijst is getekend, kan zijn/haar stemrecht in de algemene vergadering (doen) uitoefenen.
Het mondeling stemmen geschiedt bij handopsteken. Indien naar het oordeel van de voorzitter de uitslag hiervan onduidelijk is, zal schriftelijk worden gestemd.
Bij het stemmen over personen is mondeling stemmen voldoende mits de uitslag niet aan twijfel onderhevig is. Indien een of meer van de aanwezige leden twijfel kenbaar maakt zal een schriftelijke stemming volgen.

6. Bestuur

Een bestuurslid verkrijgt mandaat voor 3 jaar en dat is maximaal 2 keer te verlengen met 3 jaar. Het totaal is dus 9 jaar. Als aan het einde van een termijn geen ALV plaats kan vinden door overmacht dan wordt de termijn automatisch verlengd.
Het bestuur mag bijeenkomsten ook digitaal organiseren.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 16 van de Statuten mag het bestuur leden (tijdelijk) aanstellen om waar te nemen ingeval van ontstentenis van bestuursleden. De verantwoordelijkheid van waarneming ligt bij het voltallig bestuur.

7. Leden

Een lid moet Nederlands kunnen spreken en verstaan.
De uitwerking van artikel 29 is in deze moderne tijd als volgt:
Iemand kan zichzelf aanmelden als lid en het bestuur accepteert deze aanmelding onder voorbehoud of besluit het lid niet toe te laten, onder vermelding van de reden(en).
Een gehonoreerde aanvraag van het lidmaatschap wordt gepubliceerd via Clubnieuws. Indien er binnen een maand na deze publicatie geen schriftelijke bezwaren bij het bestuur zijn ontvangen, gaat het lidmaatschap automatisch in met een voorlopige status en met terugwerkende kracht, op de datum van aanmelding.
De uiteindelijke werking van artikel 29 van de statuten blijft van kracht: toelating van alle nieuwe leden wordt op de ALV bekrachtigd.
Het opzeggen dient schriftelijk te geschieden voor aanvang van het verenigingsjaar, zijnde 1 oktober. Bij opzegging na 1 oktober vindt geen restitutie plaats.

8. Ereleden

Het bestuur kan aan de Algemene Vergadering voorstellen het erelidmaatschap te verlenen aan een persoon die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt. Leden kunnen aan het bestuur dienaangaand voorstellen doen.
Ereleden hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden maar zijn vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse contributie.
Ereleden worden benoemd voor het leven en kunnen op eigen schriftelijk verzoek van hun lidmaatschap worden ontheven.

9. Clubs

Een club is een verzameling van mensen die gezamenlijk activiteiten doen met een regelmatig karakter. Een of meer leden kunnen clubs (of activiteiten) starten of in stand houden.
De doelstelling van de club dient vastgelegd of duidelijk te zijn.
Het bestuur beslist of dit een officiële club van de vereniging is of wordt.
De oprichting en de goedkeuring van het bestuur wordt gepubliceerd in Clubnieuws. Als hiertegen binnen een maand na deze publicatie geen schriftelijke bezwaren bij het bestuur zijn ontvangen, is het besluit definitief.
De statuten en het huishoudelijk reglement van de NVGC gelden ook voor clubs.
Als de club beschikt over regels of een reglement dan mag dit niet strijdig zijn met dat van de NVGC.
De club moet in principe openstaan voor Nederlandstaligen waarbij leden van de NVGC voorrang hebben boven niet-leden. Van niet-leden heeft familie van leden in principe voorrang boven niet-familie. De leiding van de club mag hiervan in beperkte mate afwijken.
De club krijgt een eigen webpagina op de website van de NVGC.
De activiteiten van de club worden opgenomen in de agenda op de website van de NVGC.
In principe moet de club financieel zelfstandig zijn en is de club zelf verantwoordelijk voor de financiën.
Als het bestuur van de NVGC dat wenst dient de club eens per jaar verantwoording af te leggen waartoe ook financiële verantwoording kan behoren.
Het bestuur kan besluiten een club financieel ondersteunen. De club kan hiertoe een gemotiveerde aanvraag indienen. Het bestuur beslist binnen 1 maand na de aanvraag op dit verzoek. De beslissing wordt aan de club gemotiveerd medegedeeld. Een eventuele financiële ondersteuning kan worden verbonden aan voorwaarden.
Deze financiële ondersteuning wordt gepubliceerd in het financieel jaarverslag ten behoeve van de ALV.

10. Kascommissie

Ingevolge artikel 11 lid b behoort het tot de taken van de ALV om het financieel verslag en de begroting goed te keuren. De ALV benoemt voor het controleren van de financiën een kascommissie die bestaat uit 2 leden en 1 reservelid, niet zijnde een bestuurslid.
Jaarlijks treedt een der leden van de kascommissie af en neemt in principe het reserve-lid diens plaats in.
De kascommissie brengt haar verslag uit aan de ALV en publiceert dit mede in Clubnieuws.

11. Clubnieuws

Sommige besluiten kunnen of moeten kenbaar gemaakt worden in Clubnieuws. Als daarbij een bezwaartermijn geldt dan moet dat in de publicatie vermeld worden. Hiervan uitgezonderd is vermelding van de bezwaartermijn bij nieuwe leden.