statuten

 

De statuten in het Nederlands

 Statuten van de Nederlandse Vereniging Canarias

 

Dit is de niet officiële Nederlandse vertaling van de juridische Spaanstalige statuten. In rechte kunnen alleen de Spaanstalige statuten betrokken worden.

Hoofdstuk I: Algemeen

 • Artikel 1: Naam en zetel
 • Artikel 2: Doel en middelen
 • Artikel 3: Activiteiten
 • Artikel 4: Vestiging
 • Artikel 5: Verblijfplaats en duur

Hoofdstuk II: Organen

 • Artikel 6: Structuur
 • Algemene vergadering
 • Artikel 7: De Algemene Vergadering
 • Artikel 8: Bijeenroepen en agenda
 • Artikel 9: Rechtsgeldige besluiten
 • Artikel 10: Besluiten ALV
 • Artikel 11: Taken en bevoegdheden Algemene Vergaderingen
 • Artikel 12: Notulen
 • Het bestuur
 • Artikel 13: Definitie van het bestuur
 • Artikel 14: Leden van het bestuur
 • Artikel 15: Uitnodiging, agenda en samenstelling
 • Artikel 16: Samenstelling, duur en vacatures
 • Artikel 17: Redenen opzegging of terugtrekking
 • Artikel 18: Bevoegdheden van het bestuur
 • Artikel 19: Bevoegdheden van de voorzitter
 • Artikel 20: Bevoegdheden van de vice-voorzitter
 • Artikel 21: Bevoegdheden van de secretaris
 • Artikel 22: Bevoegdheden van de penningmeester
 • Artikel 23: Bevoegdheden van de andere leden
 • Reglement bij verkiezing en de vertrouwenszaak
 • Artikel 24: Verkiezing van het bestuur
 • Artikel 25: Verkiezing en termijn van bestuur
 • Artikel 26: Verkiezingsschema
 • Artikel 27: Vertrouwensvraag

Hoofdstuk III: Leden

 • Procedure van acceptatie en opzeggen
 • Artikel 28: Leden
 • Artikel 29: Toelatingsprocedure
 • Artikel 30: Soorten Leden
 • Artikel 31: Rechten van de leden
 • Artikel 32: Verplichtingen van de leden
 • Artikel 33: Ereleden
 • Artikel 34: Einde van het lidmaatschap 

Hoofdstuk IV: Disciplinair reglement

 • Overtredingen, sancties, werkwijze en voorschriften
 • Artikel 35: Algemene regel
 • Artikel 36: Overtredingen
 • Artikel 37: Zeer ernstige overtredingen
 • Artikel 38: Ernstige misdrijven
 • Artikel 39: Lichte overtredingen
 • Artikel 40: Overtredingen door leden van het bestuur
 • Artikel 41: Sancties
 • Artikel 42: Strafprocedure
 • Artikel 43: Verjaring

Hoofdstuk V: Boeken en Documentatie

 • Artikel 44: Boeken en boekhoudkundige documentatie
 • Artikel 45: Recht op toegang tot boeken en documentatie

Hoofdstuk VI: Economische regime

 • Artikel 46: Initieel eigen vermogen
 • Artikel 47: Boekjaar
 • Artikel 48: Financiële middelen

Hoofdstuk VII: Wijziging van statuten en huishoudelijk reglement

 • Artikel 49: Wijziging van statuten
 • Artikel 50: Huishoudelijk reglement

Hoofdstuk VIII: Ontbinding van de vereniging

 • Artikel 51: Oorzaken
 • Artikel 52: Opheffingscommissie

Goedkeuring

 


 

Hoofdstuk I: Algemeen

 

Artikel 1: Naam en zetel

In overeenstemming met artikel 22 van de Spaanse constitutie is gevestigd de Vereniging, zonder winstoogmerk, genoemd Nederlandse Vereniging Canaria NVC, voorzien van een eigen rechtspersoonlijkheid en uitvoeringsvermogen en die zich zal laten leiden door de Organieke Wet 1/2002 van 22 maart, als regelaar van het recht van Vereniging, naast aanvullende beschikkingen en de huidige statuten.

Artikel 2: doel en middelen

De doelen van de vereniging zullen de volgende zijn:

 • Het verbeteren van de sociale omgeving voor de Nederlandssprekenden
 • Het informeren van de leden over relevante onderwerpen
 • Het verbeteren van de verstandhouding tussen de leden en de Canarische Bevolking
 • Binnen deze omgeving, het bevorderen van de belangstelling van de leden
Artikel 3: Activiteiten

Voor het vervullen van de doelen van de Vereniging zal ze de volgende activiteiten organiseren.

 • Het organiseren van clubs en activiteiten waarin voor de leden regelmatig sportieve en sociale activiteiten worden georganiseerd
 • Het bevorderen van de kennis van de leden van de Spaanse taal en cultuur en het contact leggen met de Canarische bevolking
 • Het organiseren van vergaderingen, bijeenkomsten, excursies en andere activiteiten
 • Het uitgeven van een blad dat minstens 4 keer per jaar uitkomt
Artikel 4: Vestiging

De vereniging zal zijn gehuisvest op het adres van de voorzitter die op dat moment in functie is. Het postadres is: Apartado 302 Playa del Inglés 35100 San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria.

Artikel 5: Zetel en duur

De vereniging zal zijn zetel hebben in de Comunidad Autonoma van Canarias. De duur zal zijn voor onbepaalde tijd. Opheffing zal geschieden conform het daartoe bepaalde in deze statuten en de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Hoofdstuk II: Organen

 

Artikel 6: Structuur

De organen van de Vereniging zijn:

 • De Algemene Vergadering
 • Het bestuur
Algemene vergadering

Artikel 7: De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de Vereniging, bestaande uit alle leden, die besluiten zullen nemen volgens het meerderheidsbeginsel, tenzij anders bepaald.

Het moet ten minste eenmaal per jaar in gewone zitting bijeengeroepen worden, binnen de periode van november tot april om de jaarrekening en de begroting te bespreken en goed te keuren, en in buitengewone zitting wanneer het bestuur dit wenst en op verzoek van een aantal leden, niet minder dan 10% van de leden, onverminderd de ontbindingszaken bepaald in artikel 31 van Wet 4/2003 van 28 februari.

Indien de oproep tot het houden van een buitengewone zitting wordt gedaan op initiatief van de leden, moet de vergadering plaatsvinden binnen een termijn van dertig kalenderdagen vanaf de indiening van het verzoek.

Artikel 8: Bijeenroepen en agenda

De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter, met uitdrukkelijke vermelding van de agenda die is vastgesteld door het bestuur of door de leden die om de vergadering hebben verzocht. In beide gevallen zullen de onderwerpen die door de leden worden voorgesteld, op de agenda worden opgenomen, wanneer daarom wordt verzocht door een aantal leden dat niet minder is dan 10%.

Artikel 9: Rechtsgeldige besluiten

De Algemene Vergadering, zowel de gewone als de buitengewone, kunnen rechtsgeldige besluiten nemen als:

 • Een derde van de leden aanwezig is bij de eerste oproep
 • Er leden aanwezig zijn, ongeacht het aantal, bij de tweede oproep

De uitnodiging voor de Algemene Vergadering moet tenminste 30 dagen voor de vergadering zijn gedaan waarna de vergadering kan plaatsvinden bij tweede oproep, waarbij tenminste 30 minuten horen te zitten tussen eerste en tweede oproep.
Leden kunnen anderen leden per vergadering schriftelijk machtigen en daarmee hun stem overdragen. Een lid kan maximaal 5 andere leden vertegenwoordigen.

Artikel 10: Besluiten ALV

De besluiten van de Algemene Vergadering worden aangenomen met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, wanneer de positieve stemmen de negatieve overtreffen. Er is een gekwalificeerde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten vereist voor de volgende besluiten:

 • Aanpassing van de statuten
 • Vervreemding van activa
 • Kwesties van vertrouwen met betrekking tot het bestuur
 • Bezoldiging van de leden van het bestuur

In het Huishoudelijk Reglement wordt 'gekwalificeerde meerderheid' nader bepaald (tweederde).

Artikel 11: Taken en bevoegdheden Algemene Vergaderingen

Het is de verantwoordelijkheid van de Algemene Vergadering om te overleggen over en besluiten inzake de volgende zaken:

 • a) Het onderzoeken en goedkeuren (dechargeren) van het beleid en het jaarverslag van het bestuur
 • b) Het goedkeuren van het financieel verslag en de jaarlijkse begroting
 • c) Beslissen over het verkrijgen of vervreemden van 'vaste activa'
 • d) Kiezen en ontslaan van bestuursleden
 • e) Aanvragen van een verklaring 'algemene vereniging zonder winstoogmerk'
 • f) Goedkeuring van aansluiting bij andere verenigingen of bonden of federaties, evenals de beëindiging hiervan
 • g) De activiteit van het bestuur controleren en haar handelingen goedkeuren (zie ook a)
 • h) Wijzigen van de statuten
 • i) Akkoord gaan met de ontbinding van de Vereniging
 • j) Benoeming van de vereffeningscommissie
 • k) Goedkeuring van de beloning van de leden van het bestuur, indien van toepassing
 • l) Bekrachtigen van de door het bestuur goedgekeurde inschrijvingen en kennisnemen van de vrijwillige uittreding van leden
 • m) In laatste instantie ratificeren van sancties en/of royement van leden, verwerkt in overeenstemming met de tuchtprocedure vastgelegd in deze statuten
 • n) Andere zaken die behoren tot haar bevoegdheden gelet op de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is
Artikel 12: Notulen

In de Algemene Vergaderingen zullen optreden als voorzitter en secretaris, degenen die tot het bestuur horen. Zij zullen notulen en besluiten vastleggen.

 

Het bestuur

 

Artikel 13: Definitie van het bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en beheert en behartigt de belangen in overeenstemming met bepalingen en richtlijnen van de Algemene Vergadering.

Artikel 14: Leden van het bestuur

Een lid van het bestuur moet voldoen aan de volgende eisen:

 • a) Meerderjarig zijn
 • b) Zowel in Nederland als Spanje beschikken over zijn/haar burgerrechten en niet onder curatele gesteld zijn
 • c) Niet betrokken zijn bij de in de huidige wetgeving vastgelegde gronden van onverenigbaarheid
Artikel 15: Uitnodiging, agenda en samenstelling

De vergaderingen van het bestuur zullen worden gehouden na uitnodiging door de Voorzitter 10 dagen voorafgaand aan de datum, vergezeld van de agenda met vermelding van plaats, datum en uur. Het bestuur komt minstens vijf keer per jaar samen en telkens wanneer de voorzitter het nodig acht of twee van zijn leden erom verzoeken. Voor geldige besluiten is de aanwezigheid van ten minste een derde van de bestuursleden, aanwezig of vertegenwoordigd, vereist.
Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve die met betrekking tot de sanctie of scheiding van de vennoten, waarbij een gekwalificeerde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is. Onder gekwalificeerde meerderheid wordt verstaan 2/3.
Vertegenwoordiging kan slechts worden verleend aan een ander lid van het bestuur voor elke vergadering apart en door middel van een brief gericht aan de voorzitter.

Artikel 16: Samenstelling, duur en vacatures

Het bestuur zal bestaan uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en maximaal 7 leden. Deze functies, die vrijwillig zijn, duren 3 jaar en zijn herkiesbaar. De leden van het bestuur zullen hun functies beginnen uit te oefenen zodra het mandaat waarvoor zij door de Algemene Vergadering zijn aangewezen, is aanvaard. De vacatures die ontstaan ​​in het bestuur, voor het einde van hun mandaat, zullen worden gedekt door de leden die door het bestuur zelf zijn aangesteld. Hiervan vraagt het bestuur ratificatie in de eerstvolgende Algemene Vergadering en in geval dat niet gegeven wordt dient een verkiezing van een ander lid te geschieden.

Artikel 17: Redenen opzegging of terugtrekking

De leden van de Raad van Bestuur kunnen om de volgende redenen van hun functie worden ontheven:

 • a) Wegens vrijwillig ontslag
 • b) Door overlijden of aangifte van overlijden, ziekte of enige andere oorzaak die hen verhindert hun functies uit te oefenen
 • c) Wegens verlies van lidmaatschap
 • d) Door onbekwaamheid, onbevoegdverklaring of onverenigbaarheid een en ander naar de vigerende wetgeving
 • e) Door het verlopen van de bestuurstermijn
 • f) Door ontslag overeengekomen door de Algemene Vergadering
 • g) Het begaan van een zeer ernstig misdrijf, in overeenstemming met artikel 40 van deze statuten

Het bestuur stelt de Algemene Vergadering op de hoogte van het vertrek van bestuursleden en moet door de Algemene Vergadering worden bekrachtigd wanneer het vertrek valt onder g).

Artikel 18: Bevoegdheden van het bestuur

De bevoegdheden van het bestuur zullen, met een algemeen karakter, worden uitgebreid tot alle handelingen die eigen zijn aan de doeleinden van de vereniging, voor zover zij, in overeenstemming met deze statuten, geen uitdrukkelijke toestemming van de Algemene Vergadering vereisen. De bevoegdheden van het bestuur zijn in het bijzonder:

 • a) Zorg dragen voor naleving van de statuten en uitvoering geven aan de afspraken die in de Algemene Vergaderingen zijn gemaakt
 • b) Opstellen van de rapporten, rekeningen, inventarissen, saldi en begrotingen van de Vereniging
 • c) Opstellen van het ontwerp van het Huishoudelijk Reglement
 • d) Maak afspraken over de viering van activiteiten
 • e) Het ter beschikking van de leden stellen van een ledenregister
 • f) Het ter beschikking van de leden stellen van de notulen en boekhouding en andere documentatie van de vereniging
 • g) Het lidmaatschapsgeld innen en de fondsen beheren
 • h) Het inlichten van de betrokkenen met betrekking tot een sanctie en/of opzegging van leden en het uit voorzorg vaststellen van het besluit hiertoe vooruitlopend op de definitieve vaststelling door de Algemene Vergadering
Artikel 19: Bevoegdheden van de voorzitter

De bevoegdheden van de voorzitter zijn:

 • a) De vereniging wettelijk vertegenwoordigen
 • b) Het bijeenroepen en voorzitten van de vergaderingen van het bestuur en de Algemene Vergadering zoals is vastgesteld in de statuten
 • c) Het bewaken van de doelstellingen
 • d) Het bekrachtigen van notulen, certificaten en overige documenten van de vereniging
 • e) De overige bevoegdheden die door deze statuten worden verleend
Artikel 20: Bevoegdheden van de vice-voorzitter

De vice-voorzitter is bevoegd om de voorzitter te vervangen in geval van afwezigheid of ziekte, en zijn functie voorlopig uit te oefenen, wanneer deze zijn ambt tussentijds beëindigt. En daarnaast de bevoegdheden die zijn gedelegeerd door de voorzitter of de Algemene Vergadering.

Artikel 21: Bevoegdheden van de secretaris

Het behoort tot de taken van de secretaris:

 • a) Het schrijven en ondertekenen van de notulen van de vergaderingen van de Algemene Vergadering en het bestuur
 • b) Het bijhouden van het ledenregister inclusief de datums van aanvang en einde van het lidmaatschap
 • c) Ontvangen en behandelen van de aanvragen van het lidmaatschap
 • d) Bijhouden van een overzicht van de inventaris van de vereniging
 • e) Het beheren en bewaren van de documenten en archieven van de vereniging
 • f) Het ratificeren van besluiten en correspondentie e.d.Artikel 22: Bevoegdheden van de penningmeester
Artikel 22: Bevoegdheden van de penningmeester

De bevoegdheden van de penningmeester zijn:

 • a) Hij is verantwoordelijk voor de fondsen die toebehoren aan de Vereniging
 • b) Samenstellen van de begrotingen, balansen en inventarissen van de Vereniging
 • c) Hij tekenen van ontvangstbewijzen, het innen van de contributies en het doen van betalingen
 • d) Het bijhouden en beheren van de boekhouding
Artikel 23: Bevoegdheden van de andere leden

De andere leden zullen de functies vervullen die hen door het bestuur zijn toegewezen cq verleend.

 

Reglement bij verkiezing en de vertrouwenszaak

 

Artikel 24: Verkiezing van het bestuur

De bestuursfuncties zullen tussen de bestuursleden worden verdeeld. Er worden verkiezingen gehouden in de volgende gevallen:

 • a) Wanneer de bestuurstermijn verstreken is
 • b) Als de voorzitter wordt ontslagen door de Algemene Ledenvergadering
 • c) Als een meerderheid van de bestuursleden stopt
Artikel 25: Verkiezing en termijn van bestuur

Zodra de termijn van het bestuur is geëindigd of het bestuur is ontslagen, zal een kiesraad worden samengesteld, die zal bestaan uit twee medewerkers die zich vrijwillig voor deze functie lenen. Deze medewerkers mogen geen kandidaat zijn. In het geval dat vrijwilligers zich niet aanmelden, wordt het bestuur gevormd door de leden. Taken van de kiesraad:

 • a) Organiseer de verkiezingen
 • b) De kiezerslijst definitief goedkeuren
 • c) Problemen oplossen die zich voordoen in verband met het verkiezingsproces
Artikel 26: Verkiezingsschema

De periode tussen de oproep tot verkiezingen en het houden ervan zal niet langer zijn dan dertig werkdagen, waarbij de eerste vijf de bekendmaking van de lijst van stemgerechtigden zijn. De volgende drie dagen om problemen met de volkstelling en de definitieve goedkeuring ervan op te lossen. De volgende twaalf dagen voor de presentatie van kandidaten en de volgende vijf dagen om te beslissen over de geldigheid ervan en hun definitieve aankondiging. Als er geen kandidaat wordt ingediend, worden de verkiezingen opnieuw uitgeschreven binnen een termijn van maximaal vijftien dagen na het verstrijken van de termijn waarin kandidaten zich hadden moeten melden. 

Artikel 27: Vertrouwensvraag

Een motie van wantrouwen in het bestuur moet worden behandeld door de Algemene Vergadering, op voorwaarde dat hierom is verzocht door middel van een met redenen omkleed schrijven, door tenminste een derde van de aangesloten leden. Voor de aanneming van een motie van wantrouwen is het nodig dat deze wordt aangenomen door de gekwalificeerde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde medewerkers in de algemene vergadering. Indien de motie wordt aangenomen zal het gecensureerde Bestuur zijn functies blijven uitoefenen totdat het nieuwe bestuur aantreedt.

 

Hoofdstuk III: Leden

 

Procedure van acceptatie en opzeggen.

 

Artikel 28: leden

Leden van de Vereniging kunnen zijn:

 • 1. Individuen, met handelingsbekwaamheid, die niet onderworpen zijn aan enige wettelijke beperking voor de uitoefening van het recht van vereniging
 • 2. Minderjarigen ouder dan veertien jaar met toestemming van hun ouders of voogd
 • 3. Rechtspersonen
Artikel 29: Toelatingsprocedure

De status van lid zal voorlopig worden verworven op verzoek van de belanghebbende, schriftelijk gericht aan het Bestuur met vermelding van zijn bereidheid om bij te dragen aan de verwezenlijking van de doeleinden van de vereniging. De voorzitter of de secretaris moet de belanghebbende een schriftelijke vastlegging van zijn of haar verzoek bezorgen. Het bestuur zal in de agenda van de volgende algemene ledenvergadering de lijst van alle nieuwe leden opnemen, om de toelating van de leden te bekrachtigen.

Artikel 30: Soorten Leden
 • 1. Oprichters: zij zijn beschreven in de akte van oprichting
 • 2. Leden: zij die zich na de oprichting hebben aangemeld en zijn toegelaten in overeenstemming met deze statuten
 • 3. Ereleden: degenen die naar het oordeel van de Algemene vergadering een bijzondere bijdrage leveren of hebben geleverd
Artikel 31: Rechten van de leden

De leden hebben de volgende rechten:

 • a) Bijwonen, deelnemen aan en stemmen in de Algemene Vergaderingen
 • b) Deel uitmaken van de commissies, activiteiten en clubs van de vereniging
 • c) Op de hoogte worden gehouden van de ontwikkeling van de activiteiten van de vereniging, van haar vermogenssituatie en van de identiteit van de leden
 • d) Deelnemen aan de handelingen van de vereniging
 • e) Het kennen van de statuten en reglementen van de vereniging
 • f) Het raadplegen van de boeken van de vereniging, in overeenstemming met de regels de vereniging bepaalt
 • g) Het opzeggen van het lidmaatschap
 • h) Om vooraf te worden gehoord wanneer disciplinaire maatregelen worden genomen tegen en om geïnformeerd te worden over de feiten die aanleiding geven tot dergelijke maatregelen, in voorkomend geval met motivering waarom de sanctie opgelegd wordt
 • i) De besluiten van de verenigingsorganen aan te vechten wanneer zij deze in strijd achten met de wet of de statuten
Artikel 32: Verplichtingen van de leden.

De verplichtingen van de leden zijn:

 • a) In te stemmen met de doelstellingen van de vereniging en mee te werken om deze te bereiken
 • b) Het betalen van de contributie, alsmede andere bijdragen die zijn vastgesteld bij een door de Algemene Vergadering aangenomen besluit
 • c) Voldoen aan de overige verplichtingen die voortvloeien uit de wettelijke bepalingen
 • d) Zich houden aan de besluiten die geldig zijn aangenomen door de bestuursorganen en vertegenwoordiging van de Vereniging
Artikel 33: Ereleden

Ereleden hebben het recht deel te nemen aan de activiteiten van de Vereniging en de Vergaderingen bij te wonen, met spreek- en stemrecht.

Artikel 34: Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap kan worden beëindigd:

 • a) Door de belanghebbende, schriftelijk kenbaar gemaakt aan het bestuur
 • b) Bij besluit genomen door de bevoegde afdeling van de vereniging, in overeenstemming met de disciplinaire regels vastgelegd in hoofdstuk IV van deze statuten

 

Hoofdstuk IV: Disciplinair reglement

 

Overtredingen, sancties, werkwijze en voorschriften

 

Artikel 35: Algemene regels

Bij de uitoefening van de disciplinaire macht worden de volgende criteria in acht genomen:

 • De aard van de ernst van het misdrijf, rekening houdend met de feiten,
 • De gevolgen van het misdrijf en de samenloop van verzachtende of verzwarende omstandigheden,
 • Het ontbreken van dubbele sanctie voor dezelfde feiten,
 • De toepassing van gunstige effecten met terugwerkende kracht en
 • Het verbod op sancties toe te passen op overtredingen waarvan de regels niet waren vastgesteld voor het moment van het delict

De disciplinaire macht stopt in ieder geval door:

 • a) Het vervullen van de sanctie
 • b) De verjaring van het strafbare feit
 • c) Het beschrijven van de sanctie
 • d) Het overlijden van de overtreder

Voor het opleggen van disciplinaire sancties wordt rekening gehouden met de verzwarende omstandigheden van de recidive en de matiging door spontane berouw. Er is sprake van recidive wanneer de overtreder al eerder is bestraft voor een overtreding van dezelfde ernst, of voor twee of meer lichte overtredingen, binnen 1 jaar voorafgaand aan de laatste overtreding.

Artikel 36: Overtredingen

Schendingen van de goede sociale orde die kunnen worden gesanctioneerd, worden geclassificeerd als licht, ernstig en zeer ernstig.

Artikel 37: Zeer ernstige overtredingen
Als zeer ernstige overtredingen worden beschouwd:
 • 1. Al die acties die de verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging schaden of belemmeren
 • 2. Niet-naleving of gedrag in strijd met de wettelijke en/of reglementaire bepalingen van de Vereniging
 • 3. Niet-naleving van de overeenkomsten die geldig zijn aangenomen door de organen van de vereniging
 • 4. Protest of boze en beledigende acties die het houden van vergaderingen of vergaderingen van het bestuur verhinderen
 • 5. Deelnemen, formuleren of schrijven, via alle sociale communicatiemiddelen, van uitingen die het imago van de vereniging ernstig schaden
 • 6. Het onrechtmatig toe-eigenen van bevoegdheden of bevoegdheden zonder de verplichte toestemming van het bevoegde orgaan van de entiteit
 • 7. Een medewerker aanvallen, bedreigen of ernstig beledigen
 • 8. De uitlokking of medeplichtigheid, volledig bewezen, aan een partner bij het plegen van de als zeer ernstig beschouwde strafbare feiten
 • 9. Het niet nakomen van sancties opgelegd voor ernstige of zeer ernstige misdrijven
 • 10. Alle overtredingen geclassificeerd als licht of ernstig en waarvan de fysieke, morele of economische gevolgen, volledig bewezen, zijn, worden als zeer ernstig beschouwd
 • 11. In het algemeen gedrag dat in strijd is met de goede sociale orde
Artikel 38: Ernstige misdrijven

Als ernstige overtredingen worden beschouwd:

 • 1. Het niet nakomen van sancties opgelegd voor kleine overtredingen
 • 2. Deelnemen aan, formuleren van of schrijven via alle sociale communicatiemiddelen, van uitingen die het imago van de vereniging ernstig schaden
 • 3. Het uitlokken of de medeplichtigheid, volledig bewezen, van een medewerker bij het plegen van een van de als ernstig beschouwde strafbare feiten
 • 4. Alle overtredingen die zijn getypeerd als licht en waarvan de fysieke, morele of economische gevolgen, volledig bewezen, als ernstig worden beschouwd
 • 5. De herhaling van een lichte overtreding
 • 6. Niet-naleving of gedrag in strijd met de wettelijke en/of reglementaire bepalingen van de vereniging
 • 7. Niet-naleving van de overeenkomsten die geldig zijn aangenomen door de organen van de vereniging
 • 8. In het algemeen gedrag dat in strijd is met de goede sociale orde.
Artikel 39: Lichte overtredingen
 • 1. Het drie keer niet bijwonen van de algemene vergaderingen, zonder enige rechtvaardiging
 • 2. Niet-betaling van drie opeenvolgende termijnen, tenzij er ter beoordeling van het bestuur een oorzaak is die dit rechtvaardigt
 • 3. Al die gedragingen die de goede ontwikkeling van de eigen activiteiten van de vereniging in de weg staan, maar die van ondergeschikt belang zijn
 • 4. Het slecht behandelen van de roerende of onroerende goederen van de Vereniging
 • 5  Elk onjuist gedrag in relaties met partners
 • 6. De uitlokking of medeplichtigheid, volledig bewezen, van een lid bij het plegen van strafbare feiten die als gering worden beschouwd
 • 7. Niet-naleving of gedrag in strijd met de wettelijke en/of reglementaire bepalingen van de vereniging, wanneer deze minderjarig is
 • 8. In het algemeen gedrag dat in strijd is met de goede sociale orde, wanneer het als minder belangrijk wordt beschouwd
Artikel 40: Overtredingen door leden van het bestuur

a) ZEER ERNSTIGE overtredingen zijn:

 • 1. Het niet systematisch en herhaaldelijk inroepen van de wettelijke voorwaarden van de afdelingen van de vereniging
 • 2. Het onjuiste gebruik van de middelen cq fondsen van de vereniging
 • 3. Machtsmisbruik en de onrechtmatige toe-eigening van bevoegdheden of bevoegdheden
 • 4. Het niet uitvoeren of verwaarlozen van functies die een zeer ernstige nalatigheid van de statutaire en reglementaire verplichting veronderstelt
 • 5  Het driemaal en zonder geldige reden niet aanwezig zijn geweest op de vergaderingen van het bestuur

b) ERNSTIGE overtredingen zijn:

 • 1. De leden niet de documentatie verstrekken van de vereniging die ze verlangen (statuten, notulen, interne reglementen, enz.)
 • 2. Het niet faciliteren van toegang voor medewerkers tot de documentatie van de vereniging
 • 3. Het niet uitvoeren of verwaarlozen van functies die een correct functioneren van de vereniging ernstig benadelen

c) Lichte overtredingen zijn:

 • 1. Het niet uitvoeren of verwaarlozen van functies als ze niet ernstig of zeer ernstig zijn
 • 2. Het niet op tijd bijeenroepen van de vergaderingen binnen de wettelijke voorwaarden
 • 3. Gedragingen of handelingen die in strijd zijn met de goede werking van het bestuur
 • 4. Verzuim om een ​​vergadering van het bestuur bij te wonen, zonder gegronde reden
Artikel 41: Sancties

De sancties die van toepassing kunnen zijn op het plegen van zeer ernstige overtredingen, vermeld in artikel 37, zijn het verlies van het lidmaatschap of de tijdelijke schorsing in die toestand voor een periode van een jaar tot vier jaar, in voldoende verhouding tot de overtreding gepleegd. De ernstige overtredingen, bedoeld in artikel 38, geven aanleiding tot tijdelijke schorsing van het lidmaatschap voor een periode van één maand tot één jaar. Artikel 39 betreft de berisping of tijdelijke schorsing van het lidmaatschap voor een periode van 1 maand. De overtredingen vermeld in artikel 40 zullen, in het geval zij zeer ernstig zijn, aanleiding geven tot de beëindiging van hun functies als lid van het bestuur en, in voorkomend geval, het onbevoegd verklaren opnieuw functies in het bestuur te bekleden; in het geval zij ernstig zijn, de schorsing voor een periode van een maand tot een jaar, en indien het gepleegde feit licht van aard is schorsing voor een periode van een maand.

Artikel 42: Strafprocedure

Voor de vaststelling van de sancties vermeld in de vorige artikelen zal een tuchtdossier worden behandeld waarbij de medewerker het recht heeft te worden gehoord voorafgaand aan de vaststelling van disciplinaire maatregelen tegen hem en te worden geïnformeerd over de feiten die aanleiding geven tot dergelijke maatregelen. De uitspraak waarbij de sanctie wordt opgelegd, moet, indien van toepassing, worden gemotiveerd. De instructie van de sanctieprocedure wordt medegedeeld aan het bestuur, die daartoe de leden aanwijst die met deze functie zijn belast. Indien een dossier wordt behandeld tegen een lid van het bestuur mag hij/zij geen deel uitmaken van het onderzoeksorgaan, aangezien hij zich moet onthouden van discussie en stemming op de vergadering van het bestuur die daarover voorlopig besluit.

De commissie, die zich bezig houdt met de disciplinaire maatregelen, zal bestaan ​​uit een voorzitter en een secretaris. De voorzitter zal de secretaris opdracht geven de voorbereiding te treffen die hij belangrijk acht met als doel de juiste informatie te verkrijgen over het begaan van de overtreding door het betreffende lid. Naar inzicht van deze informatie zal het bestuur opdracht kunnen geven om het dossier te archiveren of beslissen dat een disciplinair dossier wordt geopend. In dat laatste geval zal de secretaris de belanghebbende een brief sturen waarin hij de hem ten laste gelegde feiten vermeldt, waarop hij kan antwoorden, onder vermelding van zijn verdediging binnen een termijn van 15 dagen, waarna de zaak zal worden voorgelegd aan de eerste vergadering van het bestuur, die zal besluiten over wat gepast is. Dit besluit moet worden aangenomen met de gekwalificeerde meerderheid van de leden van het bestuur.
Dit besluit heeft een voorlopig karakter. Het lid kan beroep aantekenen bij de Algemene Vergadering binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de dag volgend op de dag van ontvangst van het besluit. Bij gebreke van beroep binnen de aangegeven termijn wordt het besluit definitief. De Algemene Vergadering zal beslissen met betrekking tot het tucht- of sanctie dossier.

Artikel 43: Verjaring

Overtredingen verjaren na drie jaar, een jaar of een maand, afhankelijk van de vraag of ze zeer ernstig, ernstig of licht zijn. Gerekend vanaf de dag volgend op de dag van de overtreding.
De verjaringstermijn wordt onderbroken door het starten van de sanctieprocedure, met medeweten van het lid, maar indien deze een maand stil liggen om redenen die niet aan het lid kunnen worden toegeschreven, loopt de overeenkomstige termijn opnieuw. De sancties zullen verjaren na drie jaar, een jaar of een maand, al naargelang ze overeenkomen met zeer ernstige, ernstige of lichte overtredingen, beginnend met de verjaringstermijn vanaf de dag volgend op de dag waarop de ondertekening van het besluit plaatsvond dat de sanctie oplegt.

 

Hoofdstuk V: Boeken en documentatie

 

Artikel 44: Boeken en boekhoudkundige documentatie.

De Vereniging zal beschikken over een ledenregister en die documenten die het mogelijk maken een getrouw beeld te krijgen van het vermogen, de resultaten en de financiële situatie van de vereniging. Het houdt ook een boek bij met de notulen van de vergaderingen van de Algemene Vergadering en van het bestuur, waarin ten minste zijn opgenomen:

 • a) Alle overeenkomsten die zijn aangenomen met betrekking tot de oprichting en de samenstelling van de vereniging
 • b) Een samenvatting van de besproken onderwerpen
 • c) De interrupties waarvan notulering is gevraagd
 • d) De aangenomen besluiten
 • e) De resultaten van stemmingen
Artikel 45: Recht op toegang tot boeken en documentatie

Het bestuur, belast met de bewaring en het bijhouden van de boeken, moet de boeken en documentatie van de vereniging ter beschikking kunnen stellen van leden, zodat ze de toegang kunnen krijgen. Hiertoe wordt, zodra het verzoek door de voorzitter is ontvangen, het lid binnen een termijn van maximaal tien dagen in de gelegenheid gesteld.

 

Hoofdstuk VI: Economisch regime

 

Artikel 46: Initieel eigen vermogen

De Vereniging werd opgericht zonder oorspronkelijk startvermogen.

Artikel 47: Boekjaar

De boekhouding gaat per jaar en zal steeds eindigen op 30 september van elk jaar.

Artikel 48: Financiële middelen

De financiële middelen van de Vereniging zullen bestaan ​​uit:

 • a) De lidmaatschapsgelden, periodiek of buitengewoon
 • b) Ontvangen bijdragen, schenkingen, vrije schenkingen, erfenissen en legaten
 • c) Roerende en onroerende goederen
 • d) Andere wettige inkomsten

 

Hoofdstuk VII: Wijziging van statuten en huishoudelijk reglement

 

Artikel 49: Wijziging van statuten

De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd wanneer het haar gepast is, met instemming van de algemene vergadering die speciaal voor dit doel is bijeengeroepen. De overeenkomst om de statuten te laten vervallen vereist een gekwalificeerde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Artikel 50: Huishoudelijk reglement

Deze statuten kunnen worden uitgewerkt door middel van een huishoudelijk reglement, goedgekeurd met instemming van de Algemene Vergadering bij meerderheid van stemmen

 

Hoofdstuk VIII: Ontbinding van de vereniging

 

Artikel 51: Oorzaken

De Vereniging kan worden ontbonden:

 • a) Door een gerechtelijk vonnis
 • b) Bij besluit van een Buitengewone Algemene Vergadering
 • c) Door de oorzaken die zijn bepaald in artikel 39 van het Burgerlijk Wetboek
Artikel 52: Opheffingscommissie

Zodra de ontbinding is goedgekeurd, benoemt de Buitengewone Algemene Vergadering een Opheffingscommissie.

Taken van de leden van de Opheffingscommissie:

 • a) Zorgen voor het behoud van de activa en het vermogen van de vereniging
 • b) Afsluiten van lopende zaken en het eventueel starten van nieuwe zaken die nodig zijn voor afwikkeling
 • c) Verzamel de gelden van de vereniging
 • d) Het vermogen te gelde maken en de schuldeisers betalen
 • e) De overgebleven gelden dienen te worden gebruikt voor de doeleinden vermeld in deze statuten: in gelijke delen voor het Spaanse Rode Kruis en Caritas Espana
 • f) Verzoek om doorhaling van in het Verenigingenregister

 

GOEDKEURING

Deze statuten zijn goedgekeurd op 19 november 2003.