historie nvc

 

De historie van de vereniging

 

Om de vele volgende besturen op de hoogte te stellen van de up-to-date stand van de (officiële of officieuze) status van de vereniging, zodat niet iedere bestuurder opnieuw in de oude papieren behoeft te duiken, is onderstaand overzicht opgesteld in 2020 door secretaris Ed Jensen.

Algemeen

Onze vereniging draagt de naam “Nederlandstalige Vereniging Gran Canaria”, afgekort tot NVGC. In het Spaans “Asociación Neerlandesa Canaria”, afgekort tot ANC. Ook leest men wel eens onze naam als “Canarias”, maar de “s” is in de Spaanse naam niet juist omdat we daarmee taalkundig de hele Canarische archipel als werkgebied zouden claimen. In het “Registro” staan we dan ook zonder “s” genoteerd, maar is onze naam wél genoteerd en beschermd voor de Canarische archipel.

Oprichting van de NVC

De “Nederlandse Vereniging Canarias” is opgericht op 23 juni 1973 in Las Palmas. Voordat de NVC bestond organiseerde een damescomité ieder jaar activiteiten, zoals de viering van Koninginnedag. De Nederlanders die in die tijd hier woonden kwamen elkaar dan tegen en zo ontstond het idee van de vriendenkring een echte vereniging te maken. Het besluit tot oprichting werd in 1973 genomen in de club Metropole in Las Palmas, waar de vijf oprichters op een gegeven moment bijeen waren. De vijf oprichters waren Wieger Bos, Lies de Graaf, Henk de Lange, Joep Hezemans en (consul) M.H. Damme. (N.B. Nadat zijn vader Wieger Bos was overleden, werd zijn zoon Hans-Wieger Bos ook lid van de NVC en nam het lidnummer 30 van zijn vader over). De Nederlandse Vereniging Canaria beoogt, zonder enig winstoogmerk, te voldoen aan haar doelstellingen zoals neergelegd in de statuten. De NVC heeft geen commerciële doelstelling maar heeft uitsluitend een sociaal-recreatieve functie. Het activiteitenseizoen is van 1 oktober tot 1 april, en het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 oktober tot 30 september.

Eerste statuten

Eind vorige eeuw werd er nog geen gebruik gemaakt van tekstverwerkers en printers. Derhalve werd door de NVC, en met name door secretaris Jake de Bruin, een nu historisch boekwerk bijgehouden, genaamd “Actas”. In dit boekwerk werden de allereerste statuten (Estatutos) van de NVC met de vulpen geheel handmatig en in het Spaans opgeschreven, begonnen op 11 juni 1990 en afgesloten per 27 september 1990. Daarna zijn de notulen van de Algemene Leden Vergaderingen van de volgende jaren hierin handmatig en in het Spaans genoteerd. Dit boekwerk Actas is door Gobierne de Canarias (Asociaciones Consajaria de la Prealdanola) gestempeld en ondertekend per 6 november 1990 en was onderdeel van de registratie in het Registro. Het oude boekwerk is in het bezit van de opeenvolgende secretarissen van de NVC.

Inschrijving in het Registro

Op 6 november 1990 hebben de toenmalige bestuurders de NVC ingeschreven in het Registro. Inschrijving in Registro del Asociacióones de Canarias G1/S1/10174-90/GC onder nummer 1913. Alleen een stempel in het boekwerk "Actas" (met de eerste statuten) geeft een officieel tintje. Het nummer 1913 staat wel vermeld op diverse papieren, maar een officieel inschrijvingsdocument ontbreekt. N.B. Bij het indienen van de gewijzigde statuten in 2004 is wel vermeld dat de Asociaciön Neerlandese Canaria (NVC) is ingeschreven in "el Registro del Asociaciónes de Canarias, bajo el número 1913" (het register van verenigingen onder nummer 1913). Bij mutaties van bestuursleden en overige wijzigingen moeten deze mutaties ook worden gemeld aan Gobierno de Canarias, Consejeria de Presidencia, Justicia e Igualdad, Direccion Gerneral de Relaciones Institucionales y Particapacion Ciudadans via een formulier Modelo facilitado por el Registro de Asociaciones. De laatst bekende mutaties zijn in 2014 doorgegeven, met toen Fenja Damsma als voorzitter, Tjaard Kuipers als vice-voorzitter, Sophia van Vliet als secretaris en Ina Tindal als penningmeester. Na 2014 zijn er door het bestuur geen mutaties meer doorgegeven. Het bestuur heeft in 2020 geconcludeerd dat inschrijving in het Registro verplicht is, alsmede het doorgeven van bestuursmutaties (met een kopie-verslag in het Spaans van de Algemene Leden Vergadering waarin de mutaties zijn bekrachtigd). De reden dat er de laatste jaren geen mutaties zijn doorgegeven ligt aan het feit dat dit zeer omslachtig is. Naast de Spaanse vertaling van het ALV-verslag moeten de bestuursleden persoonlijk aanwezig zijn bij het Registro. Om die reden heeft het bestuur in 2020 besloten een gestor te zoeken die deze handelingen (evt. online) voor de NVC kan uitvoeren. De zoektocht is tot op heden niet succesvol.

Inschrijving Deposito Legal

Het Depósito Legal is bedoeld om uitgaven van boeken, tijdschriften, geluidsdragers etc. bij bepaalde instellingen van de overheid op te slaan. Het doel hiervan is dat deze uitgaven worden bewaard voor de toekomst en iedereen de mogelijkheid heeft om deze in te zien. Het is dus een service voor iedereen aan iedereen. De NVC is hier ingeschreven onder nummer GC-162-2011, hetgeen er op duidt dat inschrijving in 2011 plaats vond. Waarom dat DL-nummer aangevraagd?  Voor de verzending van Clubnieuws moest het volle tarief worden betaald. Het was echter ook mogelijk tegen een lager tarief, indien het een Periódico betrof, maar dan moest er wel een Deposito Legal nummer zijn.  Aldus voorzitter Hans Koedijk in Clubnieuws van mei 2011. Maandelijks gingen twee exemplaren van ons verenigingsblad Clubnieuws (toen in boekjesvorm) naar de Biblioteca Nacional Ministerio de Cultura (Madrid) en één exemplaar naar Biblioteca de Las Palmas de Gran Canaria. Het algemene register van intellectuele eigendom, onder het ministerie van Cultuur , is in de provincie Las Palmas gevestigd op het adres : Kantoor van  juridische deponering en  register van intellectuele eigendom van Las Palmas ; Staatsbibliotheek ; C / Muelle de Las Palmas, s / n 1e verdieping ; 35003 Las Palmas de Gran Canaria ; Telefoon: 928 432336. Het boekje Clubnieuws is verdwenen en per 2020 vervangen door een digitale uitvoering. Het nut van de inschrijving Deposito Legal is hiermee vervallen.

Fiscale inschrijving

Fiscale inschrijving (Identification Fiscal) heeft plaats gevonden, datum onbekend, bij het Ministerio de Economia y Hacienda, Direcction General de Informatica Tributoria onder de naam Asoc Neerlandesa Canaria. Het inschrijvingsnummer (Codigo de Identificatión) is G-35248616. Als sociaal en fiscaal adres is opgegeven : Calle Los Martinez de Escobar 68, 35008 Las Palmas (een adres van een toenmalig bestuurslid). De vereniging drijft geen onderneming, heeft geen winstdoelstelling en kent geen winststreven (Spaans: sin ánimo de lucro) zodat zij is vrijgesteld en niet belastingplichtig. Een origineel officieel document ontbreekt echter in het NVC-dossier, alleen een minder duidelijke en niet-ondertekende of gestempelde kopie is aanwezig.

Notulen Algemene Leden Vergadering

In het boven al eerder gememoreerde boekwerk “Actas” werden ook handgeschreven en in het Spaans de agenda’s en notulen van alle Algemene Leden Vergaderingen genoteerd, voor het eerst 25 februari 1991 en voor het laatst 7 maart 2000. Daarna had men de tekstverwerker en de printer gevonden, zodat de agenda en notulen van 14 november 2001 uitgetypt en geprint in het boekwerk zijn geplakt, in het Nederlands. Dit ging zo door t/m de vergadering van 22 november 2009, waarbij men niet schroomde om het volledige Clubnieuws (met daarin de agenda/notulen) in het boekwerk te plakken. Dit boekwerk is door Gobierne de Canarias (Asociaciones Consajaria de la Prealdanola) gestempeld en ondertekend en was onderdeel van de registratie in het Registro. Met ingang van 2010 zijn alle notulen van de Algemene Leden Vergaderingen alleen maar digitaal bewaard. Wel zijn alle verslagen van de ALV opgenomen geweest in het verenigingsblad Clubnieuws. Van iedere uitgave werden t/m december 2019 3 exemplaren gestuurd naar Registro de la Propiedad Intelectual, Calle Muelle de las Palmas s/n 1e planta, 35003 Las Palmas. Met ingang van 2020 is Clubnieuws alleen digitaal. Dit is in januari 2020 per brief aan het Registro gemeld met ook de melding dat er dus geen Clubnieuws meer werd gestuurd.

Gewijzigde statuten 1994

Op 23 maart 1994 zijn de statuten aangepast, met name artikel 4, nadat deze waren goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 21 oktober 1993. Een origineel officieel document ontbreekt echter in het NVC-dossier, alleen een (wel ondertekende) kopie van de inschrijving/notulen is aanwezig.

Gewijzigde statuten 2004

Op 4 februari 2004 heeft de NVC de statuten weer gewijzigd, nadat deze waren goedgekeurd in de Algemene Leden Vergadering van 19 november 2003. De reden dat de NVC de statuten heeft moeten wijzigen is vanwege een aanpassing in de Spaanse wetgeving met betrekking tot (alle) verenigingen, door Spanje gewijzigd in verband met malafide praktijken van verenigingen (o.a. witwassen). De NVC heeft een standaard concept van het Registro overgenomen, aangevuld met enkele wijzigingen / aanvullingen, waardoor (achteraf) het een lijvig document werd met ook overbodige artikelen. Omdat het vermelden van een huisadres verplicht was, is hier toen het huisadres op Gran Canaria van de familie (Herman en Gerda) Koenen genoteerd. In het kopie pdf-document, met stempels en handtekeningen, waarin de (gewijzigde) statuten zijn ingediend en geaccepteerd, is o.a. vermeld : Asociaciön Neerlandese Canaria, inscrita en el Registro de Asociaciönes de Canarias, bajo el número 1913. Een origineel officieel document ontbreekt echter in het NVC-dossier, alleen een (wel ondertekende) kopie van de inschrijving van de notulen is aanwezig.

Inschrijvingsregister nieuwe leden

Ook in de tijd zonder tekstverwerker, computer en printer, was er vanaf 1990 een boekwerk genaamd “Registro de Socios” waarin de toenmalige secretaris of ledenadministratie de nieuwe leden inschreef. Hoewel de leden-nummering al vanaf 1973 plaats vond, heeft men in dit boekwerk de data van 1 november 1990 aangehouden, de datum van registratie in Registro. Dit boekwerk zal onderdeel zijn geweest van de officiële inschrijving in het Registro in 1990. In februari 2015 is de Ledenadministratie geautomatiseerd en heeft er geen schriftelijke vastlegging meer gevonden. Vanaf 2018 zijn in ieder geval de ledenmutaties wel digitaal bewaard gebleven. Het oude boekwerk is in het bezit van de opeenvolgende secretarissen. Wel zijn de ledenmutaties opgenomen geweest in het verenigingsblad Clubnieuws. 

Kamer van Koophandel, Nederland

De NVC is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel, onder nr 54770130, met als inschrijvingsdatum 28 februari 2012 (een uittreksel van de inschrijving is aanwezig in het archief, gedateerd 22 februari 2020). Bedrijven zijn verplicht het KvK-nummer te vermelden op website, facturen enz., doch verenigingen hebben die verplichting niet.

Rechtsvorm is: Vereniging (met beperkte rechtsbevoegdheid).
RSIN nr. 851433698
(RSIN = Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
SBI-code 94991 – Gezelligheidsverenigingen.

Waarom ingeschreven bij de KvK? De NVC heeft een zakelijke bankrekening bij de Nederlandse RABO-bank (die geen verenigingsrekeningen heeft voor verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid). Na de financiële crisis in 2008 gingen de banken strengere eisen invoeren c.q. handhaven. Voor het verkrijgen of houden van een zakelijke- of verenigings-bankrekening werd een inschrijving van de KvK noodzakelijk. Voorzitter Hans Koedijk heeft in 2012 toen actie genomen tot inschrijving van de NVC ook bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. Daar de NVC een Nederlandse bankrekening (bij Rabobank) heeft in verband met inning van de contributies, was en is het dus (nog steeds) noodzaak om ingeschreven te zijn bij de KvK. Op 20 november 2015 heeft de NVC de naam gewijzigd (is nu: Nederlandse Vereniging Canaria (NVC) ofwel Asociación Neerlandesa Canaria. Voorheen was het dezelfde naam maar dan Associación met tweemaal s), met zetel in ’s Gravenhage op het adres Smaragdhorst 35, 2592 RG ’s Gravenhage (privé adres van bestuurder??). Bezoekadres is Apartado 302, 35100 Playa del Inglés. Waarbij men toen bij de KvK waarschijnlijk onvoldoende Spaans sprak/begreep om dit adres te wijzigen (daar het in principe een straatadres moet zijn, en geen postbus). Bij mutaties van bestuursleden, maar ook bij wijziging van telefoonnummer, emailadres of website-adres, moet dit worden gemeld aan de Kamer van Koophandel in Nederland. Formulieren kunnen digitaal worden ingevoerd op de website van de KvK, maar moeten bij aanmelding nieuwe bestuursleden worden geprint en per post verzonden.

De NVC is een informele vereniging (met beperkte rechtsbevoegdheid) want de oprichting is niet officieel gedaan via een notaris. 

Er is een verschil (vooral m.b.t. verantwoordelijkheid) tussen een informele en een formele vereniging. In Nederland is een formele vereniging (met rechtsbevoegdheid) eerst van kracht als de statuten door een notaris zijn opgesteld, en inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft plaats gevonden. Onduidelijk is of de acceptatie van onze eerste(zelf opgestelde) statuten in 1990 door het Registro in Spanje nu wel of niet aangeeft of de NVC een informele of formele vereniging, naar Spaanse begrippen, is. In ieder geval is er nergens in de (summiere) archieven afschriften van notarissen aanwezig.

- Opgesteld januari 2020 door Ed Jensen.
- Bijgewerkt november 2021, eveneens door Ed Jensen


Registro de la Propiedad Intelectual
Biblioteca Pública del Estado
C/ Muelle de las Palmas s/n 1 planta
35003 Las Palmas
Gran Canaria

CONCEPT

Playa del Inglés, 17 febrero 2020

Asociación Neerlandesa Canaria, Registro no 1913

Ter verslaglegging van onze activiteiten en onze officiële Algemene Vergaderingen, waarin ook de financiële verslaglegging plaats vindt, hebben wij u tot en met december 2019 altijd ons verenigingsblad Clubnieuws (in 3-voud) doen toekomen. Met ingang van januari 2020 hebben wij de papieren uitgave beëindigd en zijn overgegaan op de presentatie van een digitaal verenigingsblad Clubnieuws op onze website. Indien u kennis wilt (blijven) nemen van de inhoud van ons verenigingsblad, kunt u onze website benaderen, te weten www.nvgc.nl 

Wij verwachten u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd,
met vriendelijke groeten,
NVC  (Asociación Neerlandesa Canaria)
Ed Jensen
secretaris