NVC Clubnieuws

November 2021 - jaargang 48 nummer 372

gran-canaria-bezienswaardigheden-7916-xl.jpg

Clubnieuws

Van de voorzitter‍

Dit is mijn laatste voorwoord in het Clubnieuws als voorzitter NVC.

Ik heb 2 termijnen van 3 jaar vrijwilligerswerk voor de NVC leden mogen doen. Volgens de statuten dient er dan eenandere voorzitter gekozen te worden die dit werk overneemt.

Hier wil ik alle bestuursleden en NVC leden bedanken voor de ondersteuning die zij mij gaven, bij deze verantwoordelijke funktie. Ik ga er vanuit dat ik op de Algemene Leden-vergadering, en de lunch daarna, nog veel leden persoonlijk kan spreken.

Na deze vreselijke corona crisis wens ik de NVC en haar leden, een gezellige, ontspannen tijd toe met veel leuke contacten op het zonnig Gran Canaria.

Met vriendelijke groet,

Frans de Voogd

scheidingslijn-klein.jpg

NVC gaat digitaal

Ook wij zijn ons bewust van de impact van prints op het milieu. Alle verslagen uit het Clubnieuws worden zoveel mogelijk digitaal in PDF beschikbaar gesteld. Onderstaande verslagen uit dit Clubnieuws zijn digitaal beschikbaar:

  • Download Agenda ALV 28 november 2021
  • Download Jaarverslag 2019/2020
  • Download Jaarverslag 2020/2021
  • Download Financieel Verslag 2019/2020
  • Download Financieel Verslag 2020/2021
  • Download Notulen ALV 8 december 2019

Op de vergadering zullen in principe geen papieren exemplaren beschikbaar zijn.

scheidingslijn.jpg

Aanmelden NVC Algemene Leden Vergadering 28 november 2021 - 12.00 uur

In "Restaurante El Portalón" van Hotel Barbacan, Av. de Tirajana 27, Playa del Ingles

Uiterlijke aanmeldingsdatum woensdag 24 november tot 21.00 uur

(Maximaal aantal leden voor de ALV = 60)

scheidingslijn.jpg
de-volendammer-meeting.jpg

Seizoensopening bij De Volendammer

Op zondag 3 oktober jl. kwamen ruim 40 NVC-leden naar “De Volendammer” om het Leidens Ontzet te vieren. Dit was tevens het moment om het NVC-seizoen als geopend te verklaren. Helaas kon dit evenement vorig jaar vanwege de coronaperikelen niet doorgaan. Joyce Avé, bestuurslid activiteiten, hield een inleiding en gaf aan dat op 28 november a.s. een Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden.

Er zullen tijdens deze vergadering zittende bestuursleden aftreden en nieuwe bestuursleden benoemd worden. Voorts werd Colin Steenbergen voorgesteld als de webmaster en verzorger van de nieuwsbrief. Daarna konden we heerlijk gaan genieten van zalm op brood, helaas was het dit jaar niet mogelijk om haring te serveren. Vervolgens werd de traditionele hutspot met draadjesvlees opgediend. Het was geweldig om elkaar, na lange tijd niet gezien te hebben, weer te ontmoeten. Het was een zeer geslaagde en super gezellige bijeenkomst.

Tjardo

scheidingslijn.jpg
heineken.jpg
scheidingslijn.jpg

‍Agenda Algemene Ledenvergadering

28 november 2021 - 12.00 uur In "Restaurante El Portalón" van Hotel Barbacan, Av. de Tirajana 27, Playa del Ingles

Oproep en voorlopige agenda voor de Algemene Ledenvergadering NVC van zondag 28 november 2021 om 12.00 uur in het restaurant El Portalon bij Barbacan, Avnd. de Tirajana , Playa del Ingles. Zaal open 11.30 uur (niet eerder).

Na afloop van de Ledenvergadering is er een gezamenlijk lunchbuffet in het restaurant Portalon. Uw bijdrage voor de lunch is € 15.

Aanmelden

Via de button "Direct aanmelden" in deze nieuwsbrief of via een rechtstreekse mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Let op: Uiterlijke aanmeldingsdatum woensdag 24 november tot 21.00 uur

Eerste oproep
Indien de voorzitter na de eerste oproep om 12.00 uur onvoldoende leden quorum heeft zal er tot de 2e oproep voor de reeds aanwezige leden een buffet met consumpties en versnaperingen beschikbaar zijn.

Tweede oproep
Om 12.30 uur opent de voorzitter de Ledenvergadering in de 2e oproep.

1. Stilte moment
Wij gedenken de leden die overleden zijn.

2. Vaststellen Agenda

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van zondag 6 december 2019
Vaststellen en goedkeuren van de notulen Algemene Ledenvergadering, welke u kunt vinden bij Jaarverslagen op de NVC Website

4. Ingekomen stukken betrekking hebbend op de Algemene Ledenvergadering.

5. Algemeen Jaarverslag
Toelichting en goedkeuring Algemeen Jaarverslag NVC van de afgelopen 2 verenigingsjaren, gepubliceerd in het NVC clubnieuws van november 2021 en op de website onder Vereniging en dan naar Jaarverslagen gaan (U moet wel op de website inloggen).

6. Financien
Het Financieel Jaarverslag.
Bevindingen van de Kascommissie.
Decharge van het NVC Bestuur.
Benoeming nieuwe Kascommissie. De Financiële stukken zijn op voorhand verkrijgbaar bij de penningmeester en kunnen desgevraagd op de Ledenvergadering worden uitgereikt.

De Financiële stukken staan in het Clubnieuws van november 2021

7. Ledenadministratie
In verband met een vereenvoudiging van de administratie en het voortaan per e-mail beschikbaar stellen van Clubnieuws stelt het bestuur voor: - De contributie wordt € 13 per persoon per jaar ongeacht het aantal leden in een gezin;Het afgelopen seizoen is er niet veel activiteit geweest en het bestuur stelt voor de leden hiervoor te compenseren door voor het komend jaar geen contributie te heffen.

8. Clubnieuws en NVC website.
Wij adviseren u een bezoek te brengen aan onze website en o.a. 'informatie' te bezoeken.

9. Gang van zaken binnen de NVC activiteiten

10. Bestuurssamenstelling
Er wordt een mandaat gevraagd van de Leden voor de nieuwe Bestuurders mevrouw Karen Kraaijeveld en mevrouw Heleen Steenbergen en de heer Colin Steenbergen. De heer Rob Zoet stelt zich kandidaat voor het NVC Voorzitterschap en dient conform de Statuten door de NVC leden gekozen te worden. De voorzitter Frans de Voogd en de penningmeester Wim Bruinzeel treden af.

11. Rondvraag en sluiting

Einde agenda

scheidingslijn.jpg
la-gustera.jpg
scheidingslijn.jpg

Notulen Algemene Ledenvergadering NVC op zondag 8 december 2019‍

1. Opening 11.30 uur
Er waren onvoldoende leden aanwezig om de vergadering te openen. De wel aanwezige leden kregen koffie met verrassingscake.

2. Tweede opening
Even na twaalven opent de voorzitter, de heer Frans de Voogd, de vergadering en heet een ieder welkom. Er hebben 69 leden de presentielijst getekend en er waren 13 geldige machtigingen. De dames Roos Dreweck en Dedy van Oost worden bedankt voor het innen van de gelden en de inschrijvingen.

3. Stilte-moment
Er was een stilte-moment voor de leden die ons in de periode 1 oktober 2018 tot 30 september 2019 zijn ontvallen, t.w.: de dames Thea van Haarlem en Nelly Baltussen, en de heren Koos van der Burg en Jan Slager. Ook heeft in 2019 het bestuur de melding ontvangen dat reeds in 2017 is overleden de heer Omer van Havermaet. Verder meldt het bestuur dat recent, in oktober, is overleden de heer Teejoo Aussems.
Er wordt een moment van stilte in acht genomen.

4. Bestuurssamenstelling
De heer Tom Smulders trekt zich terug als bestuurslid (vice-voorzitter) in verband met zijn drukke agenda met werk en regionale bestuursfuncties. De functie van vice-voorzitter zal worden waargenomen door de aanblijvende penningmeester Wim Bruinzeel. Als nieuwe bestuursleden noemt de voorzitter mevrouw Joyce Avé (bestuurslid Activiteiten), de heer Fetze Pijlman (bestuurslid Evenementen / Website) en de heer Ed Jensen (secretaris).
Hierna stellen de drie nieuwe bestuursleden zich voor aan de aanwezigen in de zaal. De voorzitter vraagt aan de ledenvergadering mandaat voor vorengenoemde bestuursvoorstellen, waarmee door de vergadering met applaus wordt ingestemd. De voorzitter stelt voor dat aan de heer Tom Smulders het erelidmaatschap wordt verleend voor zijn inzet van tientallen jaren voor de NVC naar Spaanstalige instanties, het restaurantwezen en de lokale bevolking. Ook op bestuurlijk niveau heeft hij vele jaren verschillende functies binnen de NVC vervuld. In zijn antwoord hierop geeft de heer Smulders aan dit in dank te aanvaarden, maar wel zijn contributie graag te willen blijven betalen.
Ook wordt het erelidmaatschap verleend aan mevrouw Gerda Koenen en de heer Herman Koenen. Aan mevrouw Koenen voor het 20 jaar beheren en enthousiasmeren van de bibliotheek van de NVC in de eigen woning/garage, en aan de heer Koenen voor de vele functies die hij heeft uitgevoerd binnen de Nederlandse Vereniging voor het bergwandelen, bridgen, reactie Clubnieuws en (voorzitter) in het bestuur. De vergadering gaat met applaus akkoord met deze benoemingen tot ere-lid.

5. Vaststellen agenda
Deze worden conform de voorlopige agenda vastgesteld.

6. Notulen algemene ledenvergadering 16 december 2018
Er worden geen op- en aanmerkingen gemaakt. De notulen zijn hiermede goedgekeurd en vastgesteld.

7. Ingekomen stukken betrekking hebbend op Algemene Jaarvergadering
Er zijn geen ingekomen stukken. Wel wordt gerefereerd aan de situatie op Gran Canaria met name met betrekking tot de bosbranden dit jaar. Voorgesteld wordt een gift van 2.500,- euro te schenken. Hierop zal nader worden ingegaan bij het agendapunt Financiën.

8. Algemeen jaarverslag NVC 2018/2019
Er worden geen op- en aanmerkingen gemaakt. De notulen zijn hiermede goedgekeurd en vastgesteld.

9. Financiën
De penningmeester, de heer Wim Bruinzeel, doet verslag over het afgelopen boekjaar. Hij geeft een toelichting op de cijfers over het afgelopen boekjaar en over de begroting van het huidige seizoen. In de begroting is o.a. opgenomen een gift van 2.500 euro, bestemd voor de slachtoffers van de bosbranden op Gran Canaria in 2019, meer specifiek de bijenhouders op het eiland. De vergadering gaat akkoord met de hoogte van het bedrag. Separaat aan deze gift zullen de leden worden gevraagd, indien zij hiertoe behoefte hebben, extra gelden over te maken voor dit doel aan de Nederlandse Vereniging die dit dan zal samenvoegen met deze gift.

De kascommissieleden, bestaande uit de heer Berend Jansma en de heer Marten Brandsma deelt mee dat zij de jaarrekening hebben gecontroleerd en dat zij geen op- en aanmerkingen hebben. De kascommissie adviseert de ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen, hetgeen gebeurt. De kascommissie voor dit jaar bestaat wederom uit de heren Jansma en Brandsma. Daar reservelid Ed Jensen in het bestuur is gekozen kan hij deze functie niet uitoefenen. Hiervoor meldt zich nu mevrouw Imelda Bogaard aan. Tenslotte gaat de vergadering akkoord met de financiële verantwoording en de begroting voor dit seizoen.

10. Ledenadministratie
De ledenadministratie zal kunnen worden vereenvoudigd nu door het vervallen van het papieren boekje Clubnieuws geen administratie meer is benodigd wie wanneer waar is in verband met de bezorging. Ook het financiële deel binnen de ledenadministratie kan worden vereenvoudigd nu de penningmeester de financiële situatie prima onder controle heeft met 99,5 % automatische incasso’s.

11. Clubnieuws en website
Ed Jensen geeft aan dat de nieuwe website half december in de lucht kan zijn. De website bestaat uit een openbaar deel en uit een deel dat alleen zichtbaar is voor de leden na inloggen op de website. Na inloggen is o.a. zichtbaar Clubnieuws, de ledenlijst en aanmelden voor evenementen. Tweede helft december worden de 268 leden (van de 423) met een emailadres ingevoerd, zodat die daarna ook kunnen inloggen, hetgeen naar verwachting eind december gereed zal zijn. Verder zijn er nog 113 leden zonder emailadres die echter via de partner de website (achter de inlog) kunnen bekijken. Van 42 leden is geen emailadres bekend, deze zullen per brief alsnog worden benaderd.

Ruim eerder in afgelopen jaar had het bestuur al de beslissing genomen het papieren boekje Clubnieuws te laten vervallen in verband met het vele werk, de hoge kosten en geen reacties op de vraag om zich in te zetten voor de redactie, het afwerken en de verspreiding.

Vanuit de zaal reageerde een lid dat het behoud van de papieren ledenlijst wel wenselijk zou zijn, eventueel met het opnemen van advertenties hierin ter dekking van (deels) de hoge kosten. Een ander lid vestigt de aandacht op de privacy-situatie van een ledenlijst op de website. Het bestuur geeft aan dat op de nieuwe website dit goed is opgenomen bij de AVG/Privacy verklaring.

12. Gang van zaken m.b.t. NVC Activiteiten
Tom Smulders gaf een korte toelichting op de gang van zaken m.b.t. de concertbezoeken. Van de andere onderafdelingen wordt jaarlijks het verslag van de bridge (Brican) ontvangen maar van de overige activiteitenafdelingen is niets ontvangen. Een lid geeft aan dat volgens het Huishoudelijk Reglement de onderafdelingen een presentatie dienen te geven over de activiteiten. De voorzitter antwoordt dat door de vacatures in het bestuur hiervan helaas niets is gekomen, maar dat dit alsnog zal worden opgevraagd. Een ander lid geeft aan het nut hiervan te betwijfelen. In het bestuur zal dit worden besproken.

13. Rondvraag en Sluiting
Dedy van Oost-Serné heeft aangegeven haar inzet binnen de Sociale Zorg van de NVC te beëindigen. Zij wordt door de voorzitter bedankt in woorden en met bloemen voor haar inzet in de afgelopen periode. Ook werd door een lid aangekaart dat het verschil tussen kernleden en leden bij de onderafdelingen onverklaarbaar en voor nieuwe leden niet acceptabel is. Het bestuur zal dit bespreken. Na de vergadering hebben Liliane Legein en Marijke Timmers belangstelling getoond om binnen de Sociale Zorg een rol te vervullen.

Voorzitter Frans de Voogd  /  Secretaris Ed Jensen

scheidingslijn.jpg
postma.jpg
scheidingslijn.jpg

Jaarverslag 2019/2020

(zal worden besproken op de ALV van 28 november 2021 )

Het verslag betreft de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020.

In deze periode overleden de volgende leden: De dames Janny van den Hoek en Hanka Sol en de heren Teejoo Aussems, Jan van Willigen, Theo van Door, Kees Wijnen en Cor Duijker. Op 4 oktober 2019 werd het nieuwe NVC-seizoen geopend bij “De Volendammer” in Playa del Inglés met de traditionele viering van het Leidens Ontzet. Meer dan 60 leden waren hierbij aanwezig. Op 8 december 2019 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in een zaal van Parque Cristóbal in Playa del Inglés. Aanwezig waren 69 leden en er waren 13 machtigingen afgegeven. De vergadering werd geleid door de voorzitter, de heer Frans de Voogd. Om persoonlijke redenen trad in 2019 af de heer Tom Smulders. De penningmeester Wim Bruinzeel had zijn eerste drie jaar volbracht, en stelde zich herkiesbaar. Als nieuwe bestuursleden kregen mevrouw Joyce Avé, de heer Fetze Pijlman en de heer Ed Jensen mandaat van de leden. De functie van vice-voorzitter werd dit jaar waargenomen door de penningmeester de heer Wim Bruinzeel. Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

Frans de Voogd, voorzitter
Vacature, vice-voorzitter
Wim Bruinzeel, penningmeester
Ed Jensen, secretaris
Mieke Cornelis, bestuurslid Algemeen
Joyce Avé, bestuurslid Activiteiten
Fetze Pijlman, bestuurslid Evenementen

Nadat de voorzitter had aangegeven wat de verdiensten voor de vereniging zijn geweest werd mevrouw Koenen, de heer Koenen en de heer Smulders benoemd tot erelid. Na afloop was er traditiegetrouw ook weer een gezamenlijke lunch met 63 deelnemers. Op 12 januari 2020 werd de traditionele Nieuwjaars-receptie gehouden in El Portalón bij Barbacan. Meer dan 90 leden bezochten de receptie en brachten een toast uit op het nieuwe jaar. Vervolgens namen 83 leden en 4 introducees deel aan de Nieuwjaarslunch. Op 28 februari 2020 organiseerde het bestuur een bustocht naar het Noorden. Bezocht werden Pinos de Gáldar, Fontanales en Cenebio de Valerón. Aan het uitstapje namen 52 leden deel. De einde-seizoens-lunch was dit jaar wel gepland in maart maar moest worden geannuleerd in verband met het wereldwijde coronavirus. Evenzo de activiteiten en ook de bestuursvergadering in de maand maart 2020. Op 30 september 2020 had de vereniging 415 leden. Ook dit seizoen was er bij de leden weer veel animo voor de NVC-activiteiten. Mede en vooral door de inzet van de organisatoren van deze activiteiten was en bleef dit de basis van onze “gezelligheidsvereniging” zoals wij bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven.

Het Bestuur

scheidingslijn.jpg
de-hut.jpg
scheidingslijn.jpg

Financieel Verslag 2019/2020

(zal worden besproken op de ALV van 28 november 2021)‍

TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Het boekjaar is afgesloten met een voordelig saldo van € 605,- ( begroot was een tekort van € 4.669,-) waardoor het eigen vermogen per ultimo september 2020 € 32.731,- bedraagt. De invloed wegens de Coronacrisis heeft zich in geringe mate al aan het eind van het seizoen doen voelen door afgelasting van de afscheidslunch eind maart.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Het ledenaantal heeft zich per saldo gestabiliseerd zodat de ontvangen contributies op hetzelfde niveau konden blijven. Door continuering van de advertentie-inkomsten na de overgang naar de digitale versie van ons Clubnieuws in januari 2020 en meevallende ontwikkelingskosten van de nieuwe website, alsmede lagere uitgaven voor evenementen e.d. is het boekjaar afgesloten met een gering batig saldo.

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2020 – 2021

De begroting wordt in hoge mate beïnvloed door de negatieve ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis. Vrijwel alle activiteiten kunnen geen doorgang vinden bij de start van het seizoen in september/oktober. Als gevolg van sluiting van vele restaurants en verlieslatende exploitatie zijn de advertentie-inkomsten veel lager begroot. De situatie na 1 januari 2021 laat zich onvoldoende voorspellen waardoor de bijdragen voor evenementen en overige uitgaven als globale schatting zijn te beschouwen. Door het bestuur wordt voorgesteld om met ingang van het volgende seizoen zowel voor hoofdleden als voor partners een gelijke contributie in rekening te brengen van € 13,- wat bij het actuele aantal leden in totaliteit leidt tot een lagere contributie opbrengst van circa € 375,-

 

BALANS PER 30 SEPTEMBER 2020

Balans-1.jpg

TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 SEPTEMBER 2020

De deposito (Vaste Termijn Sparen) ad € 20.000,- is per 30 oktober 2012 afgesloten voor een looptijd van 10 jaar. De vaste rente bedraagt 3,4 % per jaar. Voor het lustrum wegens het 50-jarige bestaan is € 1.500,- gedoteerd. De viering zal naar verwachting begin 2024 zijn.

Playa del Inglés, 22 oktober 2020

W. Bruinzeel, penningmeester

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019-2020

baten-lasten-2019-2020.jpg

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs in euro. De waardering van activa en passiva geschiedt tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Playa del Inglés, 22 oktober 2020

W. Bruinzeel, penningmeester

scheidingslijn.jpg
nunez.jpg
scheidingslijn.jpg

‍Jaarverslag 2020/2021

(zal worden besproken op de ALV van 28 november 2021)

Het verslag betreft de periode 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021.

In deze periode overleden de volgende leden : mevrouw Ans Kaales en de heren Piet Kort, Ate van der Veen, Johan Eenkhoorn, Berend Jansema, Aat de Bruijn, Kees Zevenbergen, Herman Koenen, Rob Roose, Johnny van der Laan en Etienne van Laarhoven.

De traditionele opening (Leidens Ontzet) van het nieuwe NVC-seizoen kon geen doorgangvinden, niet in oktober 2020 en ook niet op later tijdstip in verband met de Covid-situatie. Eveneens als gevolg van deze pandemie moesten de geplande Nieuwjaarsreceptie en ook de Algemene Ledenvergadering worden afgelast dit seizoen.

Voorzitter Frans de Voogd en penningmeester Wim Bruinzeel waren voornemens om tijdensde ALV af te treden. Noodgedwongen maar met plezier hebben zij hun activiteiten voortgezettot aan de volgende ALV (28 november 2021).
Begin 2020 had bestuurslid Evenementen Fetze Pijlman zich al teruggetrokken. De functie van vice-voorzitter was al vanaf de ALV in december 2019 vacant en werd waargenomendoor de penningmeester.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Frans de Voogd, voorzitter
Vacature, vice-voorzitter
Wim Bruinzeel, penningmeester
Ed Jensen, secretaris (medio 2021 officieus overgedragen)
Mieke Cornelis, bestuurslid Algemeen
Joyce Avé, bestuurslid Activiteiten

Op 30 september 2021 had de vereniging 400 leden.

Door de Covid-situatie gingen enkele verenigings-activiteiten vele weken later pas van start, andere activiteiten werden dit seizoen niet of nauwelijks uitgevoerd.

Het Bestuur

Financieel Verslag 2020/2021

(zal worden besproken op de ALV van 28 november 2021) ‍

TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Het boekjaar is afgesloten met een positief saldo van € 5.196,- waarin is begrepen een bijzondere bate van € 2.500,- wegens het vervallen van de gift aan de bijenhouders (begroot was een batig saldo van € 132,-) waardoor het eigen vermogen per ultimo september 2021 € 37.927,- bedraagt.

Door de voortdurende Coronacrisis zijn de activiteiten van de NVC in het afgelopen seizoen nagenoeg stil komen te liggen en zijn bijna alle gebruike-lijke evenementen afgelast, behoudens een eindejaarsbijeenkomst.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

De ontvangen contributies zijn lichtelijk gedaald naar € 5.786 wegens een afname van het aantal leden. Als gevolg van (gedeeltelijke) sluiting van vele horecagelegenheden en andere invloeden veroorzaakt door Covid 19 zijn de advertentie-inkomsten aanzienlijk lager dan gebruikelijk. Door de omzetting naar een digitale uitgave van NVC Clubnieuws ingaande januari 2020 zijn de druk-en portokosten geheel komen te vervallen.

De voorgenomen gift uit 2019 aan de bijenhouders i.v.m. de bosbranden is door externe factoren niet ten uitvoer gebracht en komen te vervallen.

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2021 – 2022

Het ledenaantal bij de afsluiting van het boekjaar is per saldo met 15 leden gedaald naar 400 leden, deels veroorzaakt door overlijden van een aantal leden en deels ook door de nadelige effecten op het toerisme van het coronavirus. De negatieve ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis en het achterwege blijven van vrijwel alle activiteiten hebben het bestuur doen besluiten de contributie in het seizoen 2021/22 op nihil vast te stellen, wat tot een verwacht negatief saldo leidt van € 5.169,- Nu ook de advertentie-inkomsten nog steeds onder druk staan door verlies-latende exploitatie in de horeca, zijn de begrote advertentie-inkomsten lager dan in het verleden.

De ontwikkelingen voor het lopende seizoen laten zich nog onvoldoende voorspellen. Hierdoor zijn de bijdragen voor evenementen en overige uitgaven als globale schatting te beschouwen. Positief startpunt is in ieder geval dat de traditionele seizoensopening op 3 oktober jl. doorgang heeft kunnen vinden.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs in euro.
De waardering van activa en passiva geschiedt tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin zij zijn gerealiseerd.
Lasten worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020-2021

baten-lasten-2020-2021.jpg

BALANS PER 30 SEPTEMBER 2021

balans-2021.jpg

TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 SEPTEMBER 2021

De deposito (Vaste Termijn Sparen) ad € 20.000,- is per 30 oktober 2012 afgesloten voor een looptijd van 10 jaar. De vaste rente bedraagt 3,4 % per jaar. Voor het lustrum wegens het 50-jarige bestaan is € 1.500,- gedoteerd. De viering zal naar verwachting begin 2024 zijn.

Playa del Inglés, 22 oktober 2021

W. Bruinzeel, penningmeester

scheidingslijn.jpg
stefans-garage.jpg
scheidingslijn.jpg

Club klaverjassers en skipbo-spelers

De afgelopen jaren was er een club klaverjassers en skipbo-spelers die elke dinsdagavond in De Hut lekker samen een kaartje legden. Zij speelden Amsterdams klaverjassen (zonder 'kraken') en “skipbo” voor degenen die het spel klaverjassen niet konden spelen.

Het is altijd gezellig geweest maar er waren ook een paar nadelen: de ruimte is niet groot en De Hut is een succesvol feest-cafe met vaak live muziek. Door de corona heeft deze activiteit van Marie Louise Luiten en Ans Schouten stil gelegen. Helaas zijn er nu ook in de persoonlijke sfeer gezondheidsklachten bij gekomen en de dames kunnen dit niet meer verder verzorgen. De NVC zou graag de klaverjas-avond willen voortzetten. We denken dat dit wellicht ook in Paraiso zou kunnen. Ook, omdat we daar ook bridgen. Daar is in ieder geval voldoende ruimte.

Om dit te realiseren zoeken we mensen die willen helpen met de organisatie. De NVC en Ans en Marie-Louise helpen u graag.

Voor meer informatie:

Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel met Rob Zoet (+31)06-17000611.

scheidingslijn.jpg

Kennismaking met kandidaat Communicatie Colin Steenbergen

Colin.jpg

Mijn naam is Colin Steenbergen, geboren te Fremantle-West Australië en na enkele jaren opgegroeid in Nederland. In Nederland wonen we in Schoonhoven, de zilverstad van Nederland. Ik werk al meer dan 40 jaar in de automatisering en de laatste 25 jaar als freelancer bij de ING bank. Ik heb binnen de automatiseren eigenlijk van alles gedaan van programmeren in machinetaal tot Big Data software bij de ING. Verder maak ik al heel veel jaren websites vanuit mijn eigen bedrijf, zoals ook delen van de website van de ING bank en nu sinds enkele maanden de website en het Clubnieuws van de Nederlandse Vereniging Canaria.

scheidingslijn.jpg
vlakwandelen.jpg

Vlakwandelen

Wandelingen november 2021

Donderdag 4 november 2021

Start 10.30 uur Debby’s kitchen naar restaurante grill aeroclub voorbij Bahia Feliz.

We lopen over de boulevard naar El Capitan waar we koffie drinken of iets anders natuurlijk. Vervolgens over de berg of langs de kust naar Bahia Feliz. Van daaruit over de volgende berg naar het restaurant waar we, voor wie dat willen, de lunch gebruiken. Oftewel: een hybridewandeling… heel veel vlak met een beetje berg!

Donderdag 18 november 2021

Kustwandeling van Arinaga richting Playa de Vargas en terug

We starten deze wandeling bij de parkeerplaats bij Vaqueria Las Salinas in Arinaga. Te bereiken via GC-1, afslag 25 Arinaga, volg de weg richting zee. Op de derde rotonde linksaf, daarna rechtsaf. Ga naar rechts en neem de eerste straat links en rij door tot aan de boulevard, ga naar rechts en rij helemaal rechtdoor. Voor je ligt een parkeerterrein. Aan het parkeerterrein ligt de Vaqueria Las Salinas.

Vooraf is er gelegenheid daar een kopje koffie of ander drankje te nuttigen (eigen rekening).Er werd verbouwd in het restaurant, maar het zou nu weer open moeten zijn!

Voor de mensen die met de bus komen: stap uit bij het kerkje en sla meteen rechtsaf. Loop rechtdoor tot aan de Vaqueria. De wandeling voert via de boulevard van Arinaga, een stuk door het dorp en de kustweg richting playa de Vargas. We genieten nog even van het uitzicht bij de vuurtoren en vervolgens lopen we terug naar Arinaga waar, voor wie dat willen, geluncht kan worden. De duur van de wandeling is ca. 3 uur.

scheidingslijn.jpg
Bergwandel4.jpg

Bergwandelen‍

Wandelingen november 2021

11 november 2021

Kastanje route naar Valsendero **

We vertrekken op 1630 m en stijgen zachtjes naar 1715 m om daarna af te dalen naar 860m. Deze wandeling met prachtige herfstkleuren, leidt ons over mooie wegen en bergpaden, door een overvloed van kastanjebomen. Maar ook eucalyptus bomen, bramen, vijgenbomen en andere kleurrijke struiken en planten zullen niet aan de aandacht ontsnappen. Onderweg passeren we een feeërieke plaats met waterval. De wandeling is 9,5km en duurt ongeveer 3,5 uur.

25 november 2021

La Aldea - Mogan **

De wandeling begint op de grens van La Aldea en Mogán op een hoogte van 700m. Dalend lopen we naar Veneguera dat we in de verte zien liggen. Na een stijging tot 450m komen we in het dorp Mogán dat op een hoogte ligt van 300m. Afstand is 8,1 km en duur van de wandeling is ruim 3,5 uur.Het Montañeros team

(Aanduiding zwaarte routes: * makkelijk ** middel *** moeilijk)

scheidingslijn.jpg

Kennismaking met kandidaat Bestuurslid algemeen Heleen Steenbergen

Heleen.jpg

Mijn naam is Heleen Steenbergen en ik ben getrouwd met Colin, we hebben 2 kinderen en 1 kleinkind. Ik heb in Schoonhoven vele jaren vrijwilligerswerk gedaan als gids in het Zilvermuseum en bij de Wereldwinkel als hoofd inkoper en etaleuse. Sinds 2 jaar wonen wij het grootste deel van het jaar in Gran Canaria. Mijn grootste hobby is lezen.

scheidingslijn.jpg
Bergwandel6.jpg

Bergwandeling Telde Volcanos

In het licht van wat we momenteel zien op La Palma was dit natuurlijk geen wandeling waarin het woord Volcanos tot zijn recht komt. Je ziet niets van een vulkaan of zo, maar wel liepen we over een soort vulkaan-grind en langs hele kleine lava-grotjes (waar net een fles wijn in kan). Mooi was het ook niet want deze wandeling zou in het voorjaar beter tot zijn recht komen, aldus de recenties. Maar het was een heerlijk start van het nieuwe seizoen en de wandeling in dit kleine verband met 7 mensen was super gezellig. We zijn met eigen vervoer naar Telde gereden.Op het laatste moment moest Tjardo verstek laten gaan (beterschap) en gelukkig kon de route digitaal aan Rob doorgegeven worden en deden Wikiloc en Joyce het uitstekend. Het weer was subliem, lekker warm en dat mag wel weer eens na een zomer in Nederland waar we de zon nauwelijks gezien hebben. Na afloop zijn we gezellig gaan eten bij La Parada in Telde en dat was heel aangenaam. Een prima maaltijd met wijn voor de leden die niet reden, brood vooraf en slechts iets van 12 pp inclusief alle drank. We gaan nog een keer.

Rob Zoet.

scheidingslijn.jpg
maspalomas-bus.jpg
scheidingslijn.jpg

Voor alle informatie die u in dit Clubnieuws niet heeft gevonden verwijzen wij u naar onze website. Heeft u op- en of aanmerkingen dan houden wij ons aanbevolen via de gebruikelijke kanalen.

scheidingslijn.jpg
Nieuwsbrief-sluit-foto.jpg
Vlaggen-1.jpg

Nederlandse Vereniging Canaria

Asociación Neerlandesa Canaria

Apartado de Correos 302 – 35100 Playa del Inglés