Concept Verslag Algemene Ledenvergadering NVC op zondag 28 november 2021 in hotel Barbacán, Playa del Inglés

Eerste oproep 12:00 uur

Er waren onvoldoende leden aanwezig om de vergadering te openen. De wel aanwezige leden kregen koffie met wat lekkers. Joyce Ave heet iedereen welkom, vertelt over de huishoudelijke regels; mondkapjes en dergelijke en maakt bekend dat de vergadering op het buitenterras plaats gaat vinden. De lunch zal zoals gepland daaropvolgend in het restaurant geserveerd worden. Zij stelt ook een nieuw lid voor t.n. Thomasz Baranowski, fotograaf, die tijdens de vergadering een paar foto ́s zal maken. Er wordt een rondvraag gedaan of er mensen zijn die niet op de foto willen voor privacyredenen; niemand heeft daar problemen mee.

Tweede oproep 12:15 uur

Even na twaalven opent de voorzitter, de heer Frans de Voogd, de vergadering en heet eenieder welkom. Er hebben 59 leden de presentielijst getekend en er was 1 geldige machtiging.

1. Stiltemoment

Er was een stilte-moment voor de leden die ons in de periode van 1 oktober 2019 tot 30 september 2021 zijn ontvallen, t.w.: de dames Hanka Sol, Janny van den Hoek, Ans Kaales- Meester en de heren Theo van Doorn, Kees Wijnen, Cor Duijker, Piet Kort, Ate van der Veen, Johan Eenkhoorn, Berend Jansema, Aat de Bruijn, Kees Zevenbergen, Herman Koenen, Rob Roose, Johnny van der Laan, Etienne van Laarhoven.

2. Vaststellen Agenda

Deze wordt conform de voorlopige agenda vastgesteld. Er wordt besloten geen rondvraag zaken toe te voegen.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van zondag 8 december 2019

Er worden geen op-en aanmerkingen gemaakt. De notulen zijn hiermee goedgekeurd en vastgelegd. De notulist van de vorige vergadering, de heer Ed Jensen, wordt hiervoor bedankt.

4. Ingekomen stukken betrekking hebbend op de Algemene Ledenvergadering

Er zijn geen ingekomen stukken.

5. Algemeen Jaarverslag

Toelichting en goedkeuring Algemeen Jaarverslag NVC van de afgelopen 2 verenigingsjaren, gepubliceerd in het NVC clubnieuws.
Jaar 2019-2020 - 415 leden
Jaar 2020-2021 - 400 leden
Er worden geen op- en aanmerkingen gemaakt. De notulen zijn hiermee goedgekeurd en vastgesteld. Ed Jensen wordt nogmaals bedankt.

6. Financiën

De penningmeester, de heer Wim Bruinzeel doet verslag over de afgelopen 2 boekjaren. Vorig boekjaar is gepubliceerd. De kascommissie is daarmee akkoord gegaan. Het afgelopen boekjaar is het saldo opgelopen doordat er geen activiteiten konden plaatsvinden. Het eigen vermogen van de vereniging is op dit moment € 38.000,00. Er zou een gift van € 2.500,00 geschonken worden aan de bijen organisatie op het eiland om de imkers te ondersteunen. De gift is verzand doordat er geen reactie meer kwam van een contactpersoon van deze organisatie. Ook is de bijenstand weer goed ontwikkeld en laten we dit punt verder rusten. Het bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve van de NVC. Geopperd wordt om een nieuwe bestemming te zoeken voor dit bedrag. Tom Smulders vindt dat het eiland alle steun goed kan gebruiken en wil een nieuw doel zoeken. Volgens de heer Smulders is het geld beschikbaar en moet dat uitgegeven worden. De Penningmeester oppert dit voor te leggen aan het nieuwe bestuur.

Bevindingen van de Kascommissie

De kascommissieleden, bestaande uit mevr. Imelda Boogaard en de heer Marten Brandsma delen mee dat zij de jaarrekening hebben gecontroleerd en dat zij geen op-en aanmerkingen hebben.
Benoeming nieuwe Kascommissie: Er is een nieuwe Kascommissie nodig voor volgend jaar. Aangemeld: de heer Tom Smulders en de heer Erno de Vree. Er is geen bezwaar voor deze nieuwe benoemingen en daarbij vastgesteld. De heer John Niemarkt meldt zich aan als reserve kascommissie.

Begroting

Gaat bepaald worden door nieuw voorstel voor contributiebijdrage. Door geen of weinig activiteiten van vorig jaar wordt er voorgesteld een geste aan de bestaande leden te geven. Voorstel: dit jaar geen contributie. Dit betekent op jaarbasis een negatief resultaat van
€ 5.500,00. Advertentie inkomsten zijn ook afgenomen door de crisis maar gaat dit jaar weer de goede kant op. De vaste klanten zijn gebleven door ze gratis te laten adverteren of door een kleine bijdrage te laten betalen tot het financieel weer beter gaat.
De heer Colin Steenbergen, verantwoordelijk voor de website draagt bij dat de website ongeveer 10.000 bezoekers per maand heeft en dat dit samen met de nieuwsbulletins een grote wervingskracht heeft. Er wordt ingestemd met dit voorstel en de vergadering gaat akkoord met de financiële verantwoording en de begroting.

7. Ledenadministratie

In verband met een vereenvoudiging van de administratie en het voortaan per e-mail beschikbaar stellen van Clubnieuws stelt het bestuur voor:
- De contributie wordt € 13,00 per persoon per jaar ook voor partners/leden. Derhalve tezamen € 26,00
- Het afgelopen seizoen is er niet veel activiteit geweest en het bestuur stelt voor de leden hiervoor te compenseren door voor het komend jaar geen contributie te heffen.
Het voorstel voor de contributie is aangenomen.

8. Clubnieuws en NVC website

Advies om een bezoek te brengen aan de website en o.a. “informatie” te bezoeken. De heer Colin Steenbergen, verantwoordelijk voor de website geeft aan dat er maandelijks ongeveer 10.000 bezoekers zijn op de site. Dit, tezamen met de nieuwsbulletins zorgt voor een grote wervingskracht voor eventuele nieuwe adverteerders. Binnenkort kan de website ook gevonden worden onder de domeinnaam: nvgc.nl
De heer Steenbergen doet ook een oproep aan alle leden om vooral te participeren met bijdragen aan het clubnieuws.

9. Gang van zaken binnen de NVC-activiteiten

De heer Jan Aarts spreekt namens Jaap Commandeur over de bridge club en de te nemen corona maatregelen.
Vanaf 7 december a.s. Klaverjassen en Skipbo in bar de Lantaarn, cc Gran Chaparral. Initiatief hiertoe is genomen door Liber Schulkens en Roos Dreweck. Zie verder ook het clubnieuws. Dit initiatief wordt door een ieder zeer gewaardeerd.
Mevr. Jennemie Aerts van Vlakwandelen bedankt het bestuur (in het bijzonder Wim Bruynzeel) voor de financiële en muzikale bijdrage ter gelegenheid van het jubileum. De activiteit is bijzonder populair en het wordt moeilijk om voor zoveel mensen een restaurant te vinden.
De heer Tjardo Kuipers van het bergwandelen wordt ook bedankt en de heer Rob Zoet geeft aan dat hij deze activiteit aan een ieder kan aanbevelen.
De heer Tom Smulders geeft aan dat het door omstandigheden lastig is concerten te bezoeken. Er zit nog een klein bedrag in de pot die hopelijk in de nabije toekomst weer gebruikt kan worden.
Als erelid wordt aangedragen mevrouw Willeke de Neve. Zij is 20 jaar actief geweest bij het organiseren van de tennisclub. Hiermee wordt met applaus ingestemd.
Sociale zorg: Mevrouw Anneke Wezeman neemt afscheid van haar taken. Er wordt een waardering in ontvangst genomen. De dames Liliane Legein en Marijke Timmers nemen de taken van haar over.

10. Bestuurssamenstelling

Er wordt een mandaat gevraagd van de Leden voor de nieuwe Bestuurders mevr. Karen Kraaijeveld en mevr. Heleen Steenbergen en de heer Colin Steenbergen. De heer Rob Zoet stelt zich kandidaat voor het NVC Voorzitterschap en dient conform de Statuten door de NVC leden gekozen te worden. De NVC leden kozen, door handopsteking, met grote meerderheid de heer Rob Zoet als hun nieuwe Voorzitter. De heer Ed Jensen stelt zich kandidaat voor de functie van Penningmeester. De Voorzitter vraagt aan de ledenvergadering mandaat voor bovengenoemde bestuursvoorstellen, waarmee door de vergadering met applaus wordt ingestemd. De Penningmeester, de heer Wim Bruinzeel geeft aan in december alles over te dragen aan de heer Ed Jensen. Groot applaus voor beide heren. Bewondering wordt geuit aan de oud Voorzitter Frans de Voogd die speciaal voor deze vergadering is overgekomen. De oud-bestuursleden worden bedankt voor hun jarenlange inzet voor de vereniging; de heer de Voogd de volle 6 jaar als Voorzitter en de heer Bruinzeel vanaf eind 2016 als Penningmeester waarin zij veel goed werk verricht hebben.

11. Rondvraag en Sluiting

Dhr. Rob Zoet neemt het woord in zijn nieuwe functie van Voorzitter Bedankt ten eerste het oude bestuur waarbij hij presentjes uitreikt aan de afgetreden voorzitter en penningmeester. Geeft een kleine presentatie van zichzelf en het nieuwe team en vraagt om de website in de gaten te houden voor meer nieuws.
Er zijn geen vragen en om half twee sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid.

Secretaris Karen Kraaijeveld                                                                                              Voorzitter Frans de Voogd

Foto's Algemene Ledenvergadering