Woordenlijst

De volgende woorden helpen je bij het begrijpen en invullen van Spaanse formulieren

 

Administración Overheid/bestuurlijke eenheid
Año Jaar
Apellido

Achternaam. Spanjaarden hebben altijd 2 achternamen. Vul je eigen achternaam in achter 1er apellido, en laat 2º apellido leeg indien je maar 1 achternaam hebt

– de soltera Meisjesnaam
Autoliquidación Betaling
Bis Toevoeging aan het huisnummer (letter)
Bloque Huizenblok
Ciudadano de la Unión EU-burger
Código Postal (C.P., C. Postal) Postcode
Consiento Ik geef toestemming
Correo Electrónico E-mail
Datos Gegevens
– del solicitante Gegevens van de aanvrager
– relativos a la notificación Gegevens met betrekking tot de kennisgeving
– relativos a la solicitud Gegevens met betrekking tot de aanvraag
– telemáticos Digitale gegevens
Día Dag
DNI Spaans identiteitsdocument, vaak wordt hiermee het identiteitsnummer bedoeld
Documento Document
Domicilio Woonadres
– a efectos de notificaciones Correspondentie-adres
– de residencia Vast woonadres
– en España Woonadres in Spanje
.En su caso Indien toepasselijk
Entidad de ámbito territorial inferior al municipio Geografische eenheid kleiner dan de gemeente
Escalera (Escal) Trappenhuis (indien genummerd)
Estado Civil Burgelijke staat. Kies uit: Soltero (S), Vrijgezel; Casado (C), Gehuwd; Viudo (M) / Viuda (V), Weduwe/Weduwnaar; Divorciado (M) / Divorciada (V) (D), gescheiden; Separado (M) / Separada (V) (Sp), gescheiden van tafel en bed
Extranjero (M) / Extranjera (V) Buitenlander
Fecha Datum
– de nacimiento Geboortedatum
– de presentación Presentatiedatum, aanleverdatum 
Firma Handtekening
– del solicitante Handtekening van de aanvrager
Grado de discapacidad Graad van invaliditeit
Importe Bedrag
Ingreso Storting
Localidad Plaats
Lugar Plaats
– de nacimiento Geboorteplaats
Mes Maand
Motivo(s) Reden(en)
Móvil Mobiele telefoonnummer
Municipio Gemeente
– de nacimiento Gemeente van de geboorteplaats
Nacionalidad Nationaliteit
NIE Identiteitsnummer voor niet-Spanjaarden
NIF Fiscaal nummer
Nombre Voornaam
– del padre (Voor)naam/-namen van de vader
– de la madre (Voor)naam/-namen van de moeder
– de la vía pública Straatnaam
Nº del documento identificativo Nummer van het identiteitsbewijs dat wordt gebruikt / bijgesloten
Número (Núm) Nummer
– de seguridad social Seguridad social nummer
Órgano Organisme/Instelling
País Land
– de nacimiento Geboorteland
Parentesco Verwantschap
Pasaporte (PAS) Paspoort(nummer)
Piso Appartement, in Spaanse adressen vaak een toevoeging aan het huisnummer
Provincia Provincie
– de nacimiento Provincie waarin de geboorteplaats ligt
Puerta Deur (indien genummerd)
Razón social Bedrijfsnaam
Representante legal Gemachtigde
Sexo Geslacht: vul in H voor man (Hombre) of M voor vrouw (Mujer)
Solicitante Aanvrager
Teléfono Telefoon
– fijo Vaste telefoon
– móvil Mobiele telefoon
Tipo de documento Type document
Tipo de via Soort straat of weg (invullen bv: calle, straat; plaza, plein; avenida, laan; etc)
Título Aanhef

 

Disclaimer

Deze informatie is verzameld door vrijwilligers van de NVGC die geen speciale kennis hebben. Ondanks het feit dat wij zorgvuldig zijn kunt u geen rechten ontlenen aan deze publicatie en kan het zijn dat deze informatie inmiddels achterhaald is.

De informatie-pagina's van de NVGC zijn constant in beweging en u speelt daarin ook een rol. Heeft u een op- of aanmerking? Kunt u aanvullen? Weet u meer? Vertel het ons! Nederlanders helpen Nederlanders!