Invulinstructies formulier EX19

 

Alle adressen die je invult, moeten een Spaans adres zijn. Dit mag een tijdelijk adres zijn, bijvoorbeeld van vrienden of van de makelaar als je de NIE nodig hebt voor de aankoop van een tweede woning. Vraag altijd om toestemming als je het adres van anderen gebruikt.

Vak 1
 • Laat het vak achter “NIE” leeg, indien je nog niet over een NIE nummer beschikt.
Vak 2

In dit vak vul je de gegevens in van het familielid die over voldoende inkomsten beschikt om zich in te schrijven middels het formulier EX18 en met wie de aanvrager van de EX19 mee naar Spanje is geëmigreerd.

Vak 5

Je maakt in alle keuzemenu’s gezamenlijk slechts 1 keuze. Je kan niet in elk keuzemenu iets aankruisen.

 • Periodo previsto de residencia en España: “voorziene verblijfsperiode in Spanje.” – Vul hier een tijdsduur in.
 • Fecha de inicio de la residencia en España: “Begindatum van het verblijf in Spanje.” – Vul hier een datum in, in het formaat dd/mm/jjjj (dag 2 cijfers / maand 2 cijfers / jaar 4 cijfers)
 • Residencia temporal: “Tijdelijk verblijf” – Indien van toepassing, kruis een van de mogelijkheden aan:
  • Conyuge: “Echtgenoot / echtgenote”
  • Pareja registrada: “Geregistreerd partner”
  • Pareja no registrada: “Niet-geregistreerd partner”
  • Descendiente < 21 años: “Nakomeling van jonger dan 21 jaar oud”
  • Descendiente > 21 años a cargo o descapacitado: “Nakomeling van ouder dan 21 waarvan de hoofdaanvrager de last draagt of met een handicap”
  • Ascendiente a cargo: “Ouder of grootouder waarvan de hoofdaanvrager de last draagt”
  • Otros familiares: “Andere familieleden”
 • Residencia permanente: “Vast verblijf” -Indien van toepassing, kruis een van de mogelijkheden aan:
  • Residencia continuada en España durante 5 años: “Aaneengesloten verblijf gedurende 5 jaar.”
  • Familiar de trabajador comunitario que ha adquirido la residencia permanente: “Familielid van een werknemer uit het Schengengebied die zich als permanente inwoner in heeft kunnen schrijven.”
  • Viudo/a de ciudadano de UE cuando éste ha residido en España durante 2 años de forma continuada: “Weduwe/-naar van een EU-burger die 2 jaar aaneengesloten in Spanje woonachtig is geweest.”
  • Viudo/a de ciudadano de UE que ha fallecido como consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional: “Weduwe/-naar van een EU-burger die overleden is ten gevolge van een arbeidsongeval of een ziekte veroorzaakt door het werk.
  • Viudo/a originariamente español que pierde la nacionalidad española como consecuencia del matrimonio con el fallecido: “Weduwe/-naar die oorspronkelijk Spaans is en de nationaliteit verloren heeft ten gevolge van het huwelijk met de overledene.”
  • Otros: “Andere” – Geef de situatie op.
 • Modificación: “Wijziging” – Indien van toepassing, kruis een van de mogelijkheden aan:
  • De datos personales: “Van persoonsgegevens.”
  • De domicilio: “Wegens een adreswijziging.”
  • De Documento de Identidad/Pasaporte: “Wegens wijziging van identiteitsdocument of paspoort.”
  • De situación: Viudo/-a de ciudadano UE con residencia previa en España: “Van situatie: Weduwe/-naar van een UE-burger die voorafgaand woonachtig was in Spanje.”
  • De situación: Hijo y progenitor hasta fin de estudios cuando el ciudadano UE ha salido del país o ha fallecido: “Van situatie: Kind of ouder tot het enide van de studie als de EU-burger het land verlaten heeft of overleden is.”
  • Otros: “Anders” – Vul hier een andere reden in.
 • Renovación de la tarjeta: “Vernieuwing van de kaart” – Indien van toepassing, kruis een van de mogelijkheden aan:
  • Titular de residencia temporal: “Rechthebbende van tijdelijke verblijfsrechten.”
  • Titular de residencia permanente: “Rechthebbende van permanente verblijfsrechten.”
 • Baja por cese: “Uitschrijving” – geef de reden aan.

Ondertekening

Vink het vakje boven de ondertekening aan:

 • Las personas abajo firmantes se hacen responsables de la veracidad de los datos consignados y de la documentación que se acompaña: “Ondergetekenden nemen verantwoordelijkheid voor de waarachtigheid van de opgegeven informatie en de begeleidende documentatie.” – Verplicht veld
 • De aanvrager of zijn of haar legale vertegenwoordiger ondertekent in het vak Firma del solicitante.
 • Het familielid die op basis van inkomen recht heeft zich in te schrijven als permanente inwoner en met wie de aanvrager mee is gereisd, tekent in het vak Firma del Ciudadano de la Unión.

Opmerking

Belangrijk: Zorg ervoor het document van een Spaanse overheidssite te downloaden voor een zo actueel mogelijke versie. Er zijn veel verouderde versies in omloop op het internet. Deze worden niet (meer) erkend. Onze link verwijst door naar de officiële versie van de Policía Nacional, de instantie die uiteindelijk de aanvraag behandelt.

Formulier EX19 moet je in tweevoud indienen. Bij het formulier moet je ook twee pasfoto’s en een kopie van je identiteitskaart of paspoort indienen.

 

 

Disclaimer

Deze informatie is verzameld door vrijwilligers van de NVC die geen speciale kennis hebben. Ondanks het feit dat wij zorgvuldig zijn kunt u geen rechten ontlenen aan deze publicatie en kan het zijn dat deze informatie inmiddels achterhaald is.

De informatie-pagina's van de NVC zijn constant in beweging en u speelt daarin ook een rol. Heeft u een op- of aanmerking? Kunt u aanvullen? Weet u meer? Vertel het ons! Nederlanders helpen Nederlanders!