Invulinstructies formulier EX18

 

Alle adressen die je invult, moeten Spaanse adressen zijn. Dit mag een tijdelijk adres zijn, bijvoorbeeld van vrienden of van de makelaar. Vraag altijd om toestemming als je het adres van anderen gebruikt.

Vak 1
 • Laat het vak achter “NIE” leeg, indien je nog niet over een NIE nummer beschikt.
Vak 4

In dit deel geef je aan op basis waarvan je recht hebt je in te schrijven als buitenlandse inwoner van Spanje. Je maakt in alle keuzemenu’s gezamenlijk slechts 1 keuze. Je kan niet in elk keuzemenu iets aankruisen.

 • Periodo previsto de residencia en España: “voorziene verblijfsperiode in Spanje.” – Vul hier een tijdsduur in.
 • Fecha de inicio de la residencia en España: “Begindatum van het verblijf in Spanje.” – Vul hier een datum in, in het formaat dd/mm/jjjj (dag 2 cijfers / maand 2 cijfers / jaar 4 cijfers)
 • Nº de familiares que acompañan o se reúnen con el solicitante en España: “Aantal familieleden die de aanvrager vergezellen of zich bij hem voegen in Spanje.” – Vul hier het aantal familieleden in dat met de kostwinner meekomt.
 • Residencia temporal: “Tijdelijk verblijf” – Indien van toepassing, kruis een van de mogelijkheden aan:
   • Trabajador por cuenta ajena: “Werknemer in loondienst”
   • Trabajador por cuenta propia: “Zelfstandige”
   • No activo con recursos suficientes y seguro de enfermedad: “Niet werkzaam, met voldoende inkomsten en ziektekostenverzekering”
   • Estudiante con recursos suficientes y seguro de enfermedad: “Student met voldoende inkomsten en ziektekostenverzekering”
   • Nacional UE/EEE/Suiza, familiar de otro nacional incluido en los apartados anteriores: “Burger van de EU/EER/Zwitserland en familielid van een andere burger genoemd in de vorige secties.” – Kruis dit aan indien de aanvrager niet de kostwinner is
   • – DNI/NIE/PAS del ciudadano UE/EEE/Suiza que da derecho: “NIE of paspoortnummer van de rechthebbende EU/EER/Zwitserse burger” – Vul hier het paspoortnummer of het NIE nummer van de kostwinner in.
   • – Vínculo con el ciudadano UE/EEE/Suiza que da derecho: “Familieband met de rechthebbende EU/EER/Zwitserse burger.” – duidt hier de familieband aan.
  • Residencia permanente: “Vast verblijf” -Indien van toepassing, kruis een van de mogelijkheden aan:
   • Residencia continuada en España durante 5 años: “Aaneengesloten verblijf gedurende 5 jaar.”
   • Trabajador en edad de jubilación y derecho a pensión con actividad en España durante 12 meses y residencia de 3 años: “Pensioensgerechtigde werknemer met 12 maanden arbeidsactiviteit in Spanje en 3 jaar residencia.”
   • Trabajador en edad de jubilación y derecho a pensión con actividad en España durante 12 meses y cónyuge/pareja español: “Pensioensgerechtigde werknemer met 12 maanden arbeidsactiviteit in Spanje en een Spaanse echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner.”
   • Trabajador en edad de jubilación y derecho a pensión con actividad en España durante 12 meses y cuyo cónyuge/pareja perdió la nacionalidad española por su matrimonio/inscripción: “Pensioensgerechtigde werknemer met 12 maanden arbeidsactiveit in Spanje, wiens echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner de Spaanse nationaliteit verloor door het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.”
   • Trabajador en jubilación anticipada con actividad en España durante 12 meses y residencia de 3 años: “Werknemer met vervroegd pensioen, arbeidsactiviteit van 12 maanden en residencia van 3 jaar in Spanje.”
   • Trabajador en jubilación anticipada con actividad en España durante 12 meses y cuyo cónyuge/pareja es español: “Werknemer met vervroegd pensioen en arbeidsactiviteit van 12 maanden in Spanje, wiens echtgenoot/echtgenote of geregisteerd partner Spaans is.”
   • Trabajador en jubilación anticipada con actividad en España durante 12 meses y cuyo cónyuge/pareja perdió la nacionalidad española por su matrimonio/ inscripción: “Werknemer met vervroegd pensieon en arbeidsactiviteit van 12 maanden in Spanje wiens echtgenoot/echtgenote of geregisteerd partner de Spaanse nationaliteit verloor door het huwelijk of geregistreerd partnerschap.”
   • Trabajador en incapacidad permanente habiendo residido en España durante más de 2 años continuados: “Arbeidsongeschikte werknemer die meer dan twee jaar aaneengesloten in Spanje heeft gewoond.”
   • Trabajador en incapacidad permanente consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional: “Werknemer die als gevolg van een werkongeval of -ziekte arbeidsongeschikt is geraakt.”
   • Trabajador en incapacidad permanente con cónyuge/pareja español: “Arbeidsongeschikte werknemer wiens echtgenoot/echtgenote of geregisteerd partner Spaans is.”
   • Trabajador en incapacidad permanente y cuyo cónyuge/pareja perdió la nacionalidad española por su matrimonio/inscripción: “Arbeidsongeschikte werknemer wiens echtgenoot/echtgenote of geregisteerd partner de Spaanse nationaliteit verloor door het huwelijk of geregistreerd partnerschap.”
   • Trabajador que después de 3 años consecutivos de actividad y residencia en España desempeña su actividad en otro EM manteniendo la residencia en España: “Werknemer die na 3 aangesloten jaren in Spanje te hebben gewerkt en gewoon in een ander land van de EU werkzaam wordt, maar woonachtig blijft in Spanje.”
   • Otros: “Anders” – Vul hier een andere reden in.
  • Modificación: “Wijziging” – Indien van toepassing, kruis een van de mogelijkheden aan:
   • De datos personales: “Van persoonsgegevens.”
   • Por cambio de domicilio: “Wegens een adreswijziging.”
   • Por cambio de Documento de Identidad/Pasaporte: “Wegens wijziging van identiteitsdocument of paspoort.”
   • Otros: “Anders” – Vul hier een andere reden in.
  • Baja por cese: “Uitschrijving” – Indien van toepassing, kruis deze mogelijkheid aan.

   

  Ondertekening

  Vink het vakje boven de ondertekening aan:

  • Las personas abajo firmantes se hacen responsables de la veracidad de los datos consignados y de la documentación que se acompaña: “Ondergetekenden nemen verantwoordelijkheid voor de waarachtigheid van de opgegeven informatie en de begeleidende documentatie.” – Verplicht veld
  • De aanvrager ondertekent in het vak Firma del solicitante.
  • Indien de aanvrager zelf niet de kostwinner is, ondertekent deze in het vak Firma del Ciudadano de la Unión.Opmerkingen

Opmerking

Belangrijk: Zorg ervoor het document van een Spaanse overheidssite te downloaden voor een zo actueel mogelijke versie. Er zijn veel verouderde versies in omloop op het internet. Deze worden niet (meer) erkend. Onze link verwijst door naar de officiële versie van de Policía Nacional, de instantie die uiteindelijk de aanvraag behandelt.

Formulier EX18 moet je in tweevoud indienen. Bij het formulier moet je ook twee pasfoto’s en een kopie van je identiteitskaart of paspoort indienen.

 

 

Disclaimer

Deze informatie is verzameld door vrijwilligers van de NVGC die geen speciale kennis hebben. Ondanks het feit dat wij zorgvuldig zijn kunt u geen rechten ontlenen aan deze publicatie en kan het zijn dat deze informatie inmiddels achterhaald is.

De informatie-pagina's van de NVGC zijn constant in beweging en u speelt daarin ook een rol. Heeft u een op- of aanmerking? Kunt u aanvullen? Weet u meer? Vertel het ons! Nederlanders helpen Nederlanders!