Formulier 790-12 online invullen

 

Je moet ook een ingevuld en ondertekend formulier 790-012 hebben. Dit is een formulier dat je moet meenemen naar een bank om de verschuldigde leges (9,64 euro in 2019) te betalen (Las tasas por la asignación de Número de Identidad de Extranjero). Dat formulier is hier online al in te vullen waarna je een kopie kunt printen op A4-formaat of op kunt slaan als PDF.

IDENTIFICACIÓN - IDENTIFICATIE

STAP 1: Bij N.I.F./N.I.E vul je het paspoort nummer (zonder spaties) in (want de NIE heb je nog niet en de NIF is voor de Spanjaarden).

Bij Apellidos y nombre vul je de achternaam/namen en voornaam/namen in of razón social als het voor een bedrijf is.

Bij Domicilio en Tipo de vía is calle (straat), plaza (plein) etc.; Nombre de la vía pública is de straatnaam; Núm is huisnummer; Escalera, Piso, Puerta zijn toevoegingen zoals trap, verdieping, deur etc. Teléfono is het telefoonnummer.

Bij Municipio vul je de naam van het dorp/stad in; bij provincia de provincie; bij Código Postal het postcodenummer. 

AUTOLIQUIDACIÓN - ZELFBEOORDELING

klik op de button wat voor u van toepassing is:

Tramitación de autorizaciones para la prórroga de la estancia en España'.

Verwerking van machtigingen voor de verlenging van het verblijf in Spanje.

.Prórroga de estancia de corta duración sin visado (importe base, incrementado en la cuantía que corresponda por cada día que se prorrogue la estancia). Verlenging van kort verblijf zonder visum. O
.Prórroga de estancia de corta duración con visado. Verlenging van kort verblijf met een visum. O
Tramitación de autorizaciones para residir España. Verwerking van machtigingen om in Spanje te verblijven.
.Autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por protección internacional, colaboración con autoridades (incluye la colaboración contra redes organizadas), seguridad nacional. Tijdelijke verblijfsvergunning wegens uitzonderlijke omstandigheden voor internationale bescherming, samenwerking met autoriteiten (inclusief samenwerking tegen georganiseerde netwerken), nationale veiligheid. O
.Tramitación de autorización de residencia y trabajo de víctimas de la trata de seres humanos. Verwerking van verblijfs- en werkvergunningen voor slachtoffers van mensenhandel. O
Tarjetas de identidad de extranjeros (TIE) y certificados de registro de residentes comunitarios. Vreemdelingen identiteitskaarten (TIE) en certificaat van ingezetene registratie.
.TIE que documenta la primera concesión de la autorización de residencia temporal, de estancia o para trabajadores transfronterizos. De eerste verlening van de machtiging voor tijdelijk verblijf, verblijf of voor grensarbeiders document. O
.TIE que documenta la renovación de la autorización de residencia temporal o la prórroga de la estancia o de la autorización para trabajadores transfronterizos. De verlenging van de machtiging tot tijdelijk verblijf of de verlenging van het verblijf of de machtiging voor grensarbeiders document. O
.TIE que documenta la autorización de residencia y trabajo de mujeres víctimas de la violencia de género y víctimas de la trata de seres humanos. De verblijfs- en werkvergunning document van vrouwelijke slachtoffers van gendergerelateerd geweld en slachtoffers van mensenhandel. O
.TIE que documenta la autorización de residencia de larga duración o de residencia de larga duración-UE. Verblijfsvergunning voor langdurig of langdurig verblijf-EU. O
.Certificado de registro de residente comunitario o Tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión. Inschrijvingsbewijs inwoner of verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. O
Documentos de identidad y títulos y documentos de viaje a extranjeros indocumentados y otros documentos. Identiteitsdocumenten en reisdocumenten naar buitenlanders zonder papieren en andere documenten
Autorización de inscripción de indocumentados. Ongedocumenteerde registratiemachtiging. O
.Cédula de inscripción. Registratie kaart. O
.Documento de identidad de refugiado. Identiteitsbewijs voor vluchtelingen O
.Documento de identidad de apátrida. Identiteitsbewijs staatloze persoon. O
.Documento de identidad de protección subsidiaria. Subsidiebescherming identiteitsbewijs. O
.Título de viaje. Het reisdocument heeft uitsluitend tot doel de aanvrager in staat te stellen terug te keren naar het land van nationaliteit of verblijfplaats. O
.Documento de viaje de la Convención de Ginebra. Reisdocument Conventie van Genève. O
.Documento de viaje de protección subsidiaria. Subsidiair beschermingsreisdocument. O
.Documento de viaje de los apátridas. Reisdocument voor staatlozen. O
.Autorización de regreso. Autorisatie retourneren. O
.Autorización excepcional de entrada o estancia. Uitzonderlijke toegangs- of verblijfsvergunning. O
.Asignación de Número de Identidad de Extranjero (NIE) a instancia del interesado. Toekenning Foreigner Identity Number (NIE) op verzoek van belanghebbende O
.Certificados o informes emitidos a instancia del interesado. Op verzoek van belanghebbende afgegeven certificaten of rapporten. O
.Solicitud de Carta de invitación. Uitnodigingsbrief verzoek. O
.Expedición de Carta de invitación. Uitgifte van uitnodigingsbrief. O
Tramitación de la solicitud de autorización o visado de tránsito en frontera y de visado de estancia en frontera.
.Tramitación de la solicitud de autorización o visado de tránsito en frontera. Aanvragen transitvisum. O
.Tramitación de la solicitud del visado de estancia en frontera. Aanvragen verblijfsvisum. O
.Tramitación de la solicitud de autorización o visado de tránsito en frontera para menores (niños entre 6 y 12 años de edad.) Aanvraag transitvisum voor minderjarigen (kinderen tussen 6 en 12 jaar). O
.Tramitación de la solicitud del visado de estancia en frontera para menores (niños entre 6 y 12 años de edad.) Behandeling van de aanvraag voor het verblijfsvisum voor minderjarigen (kinderen tussen 6 en 12 jaar.) O
.Tramitación de la solicitud del visado de estancia en frontera, de nacional de un país con los que la Unión Europea haya firmado un Acuerdo de Flexibilización en Materia de Visados (Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, República de Macedonia, Georgia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Rusia, Ucrania.) Behandeling van de aanvraag voor een visum voor verblijf, van een onderdaan van een land waarmee de Europese Unie een Visa Flexibility Agreement heeft ondertekend (Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina, Kaapverdië, Republiek Macedonië, Georgië, Moldavië, Montenegro, Servië, Rusland, Oekraïne. O
DECLARANTE

Localidad (*) - Stad/dorp invullen.

Fecha (*) -  Datum kiezen (die als het goed is reeds ingevuld staat).

INGRESO

Importe euros - Te betalen bedrag in euros.

Forma de pago (*) - Manier van betalen (*)  maak een keuze En efectivo - Contant betaling of E.C. Adeudo en cuenta - Bankrekening afschrijving.

Código IBAN de la cuenta - IBAN-code van de bankrekening.

Vul ter spamcontrole de code in en klik op ‘Descargar impreso rellenado’ om het formulier te printen of als PDF te downloaden.

Bijgesloten bij formulier EX18 of formulier EX19

Zie ook ons artikel Resident worden in Spanje: een handleiding

  • Vul bij autoliquidación “principal” in
  • Selecteer Certificado de registro de residente comunitario o Tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión (5e punt onder kopje Tarjetas de identidad de extranjeros (TIE) y certificados de registro de residentes comunitarios). Bij de andere kopjes onder “Autoliquidación” hoef je niets in te vullen, die zijn voor de betaling van andere administratieve procedures.
  • Helemaal onderaan bij Ingreso komt automatisch het bedrag te staan dat je moet betalen en het rekeningnummer waarop je dat doet.
  • Selecteer bij Forma de Pago: E.C. Adeudo en cuenta.

Disclaimer

Deze informatie is verzameld door vrijwilligers van de NVGC die geen speciale kennis hebben. Ondanks het feit dat wij zorgvuldig zijn kunt u geen rechten ontlenen aan deze publicatie en kan het zijn dat deze informatie inmiddels achterhaald is.

De informatie-pagina's van de NVGC zijn constant in beweging en u speelt daarin ook een rol. Heeft u een op- of aanmerking? Kunt u aanvullen? Weet u meer? Vertel het ons! Nederlanders helpen Nederlanders!